Invitasjon til kurs om etablering av antibiotikastyringsprogram – Antibiotika.no

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten har invitert alle norske helseforetak og private ideelle sykehus til kurs i etablering av antibiotikastyringsprogram. Invitasjonene er sendt til fagdirektørene.

Tid og sted

Kurset arrangeres på Solstrand hotel og bad 9.-10. mai 2016

Målgruppe

Leger, sykepleiere og farmasøyter som er tiltenkt roller i tverrfaglige team i antibiotikastyringsarbeidet.

Om kurset

I oppdragsdokumentene for 2016 har Helse- og omsorgsdepartementet gitt de regionale helseforetakene (RHF) i oppdrag å starte etablering av antibiotikastyringsprogram i alle norske helseforetak (HF).

Dette skal sikre optimal antibiotikabehandling til den enkelte pasient, samtidig som forekomst av resistente bakterier begrenses. I Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten (pdf) utgitt av HOD, settes det konkrete mål for reduksjon av antibiotikabruk i sykehus.

Kursprogrammet er tett knyttet opp til målene for spesialisthelsetjenesten i handlingsplanen. Mer informasjon om læringsmålene for kurset (pdf)

 

Påmelding

Hvert helseforetak kan sende inntil tre deltagere og påmelding skal skje via fagdirektør. Frist for påmelding er 2. mars 2016.

 

Publisert 11. februar 2016