Fortsatt nedgang i salg av antibiotika i 2016 – Antibiotika.no