Norge trapper opp forskningsinnsatsen mot antibiotikaresistens – Antibiotika.no

Forskningsrådet offentliggjorde 17. november en tildeling på 13 millioner kroner til tre norske forskningsprosjekter rundt antibiotikaresistens. Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er involvert i ett av prosjektene som Følgende tre prosjekt har fått støtte i 2017:

Riktigere bruk av antibiotika ved urinveisinfeksjoner hos eldre

Antibiotikasenteret for primærmedisin skal sammen med forskere i Nederland, Polen og Sverige forske på bedre diagnostisering, forebygging og riktig bruk av antibiotika.

 

Målrettet smittevernsarbeid på sykehus for pasienter med antibiotikaresistente bakterier

Universitetssykehuset i Nord-Norge skal sammen forskere fra blant annet Tyskland og Canada forske på hvordan de alvorligste tilfellene av antibiotikaresistens oppstår i sykehus.

 

Nye intervensjoner for å redusere antibiotikabruken i landbrukssektoren i utviklingsland.

Veterinærinstituttet deltar i prosjektet sammen med Sveits, Sverige og Thailand. Måler er å samle data og finne tiltak som kan redusere antibiotikabruken i svinebestander i Thailand.

 

Les mer om tildelingene på Regjeringens nettsider Norge trapper opp forskningsinnsatsen mot antibiotikaresistens

 

Publisert 22. november 2017