Revisjon av antibiotikastyring på Haraldsplass – Antibiotika.no

Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen fikk i dag revisjonsbesøk fra Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.

Alle norske helseforetak/private ideelle sykehus har fått tilbud om revisjon. Haraldsplass Diakonale Sykehus var i dag første sykehus ut, og i løpet av de neste månedene vil flere sykehus få besøk av revisjonsteamet.

Målet med revisjonen er å identifisere forbedringspunkter for styring av antibiotikabruk, og å foreslå konkrete tiltak for å avhjelpe disse slik at sykehusene blir i stand til å oppfylle myndighetskravene til struktur, prosess og resultat. Hovedfokus er på å identifisere eventuelle forbedringsområder og gi råd om videre arbeid. Det vil ikke gis avvik eller merknader i revisjonsrapportene.

Revisjonene gjennomføres i løpet av en arbeidsdag og inneholder oppstartsmøte, individuelle intervjuer og gruppeintervjuer av ledere, antibiotika-teamet og klinisk personell, samt et oppsummeringsmøte.

 

På bildet ser vi Susann Muri, Marianne Wilhelmsen, Fredrik Grøvan og Ingunn Hanevik fra Antibiotikateamet ved Haraldsplass Diakonale Sykehus sammen med revisorene Per Espen Akselsen og Kari Christensen

 

Publisert 5. desember 2017