RASK Rogaland – Antibiotika.no

150 leger og sykepleiere fra 53 sykehjem (96 %) i 16 av Rogalands kommuner deltok tirsdag 30. januar på oppstartsmøte for RASK (Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene). RASK er en antibiotika-intervensjon i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin, og baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotikastyringsprogram. Østfold fylke var pilot for intervensjonen, og så langt har Hedmark, Helse Bergen, Oppland og Sogn og Fjordane blitt inkludert i intervensjonen, og med dette møtet startet arbeidet i Rogaland i samarbeid med sykehjemsforum i Rogaland.

Programmet for dagen var lagt opp som en blanding mellom presentasjoner og gruppediskusjoner. I gruppediskusjonene var temaene blant annet “hvordan foregår diagnostikk av infeksjoner hos oss” og “hvordan er praksis rundt behandlingsvalg i vår institusjon”. På programmet var også forebygging av infeksjoner og etiske refleksjoner rundt antibiotikabruk i sykehjem, spesielt utfordringer rundt samtykke og behandlingsavklaring. NOKLUS deltok også under møtet hvor de informerte om hva de kan bidra med i kampen mot unødvendig antibiotikabruk i sykehjem.

Overlege Aart Huurnink ved Boganes sykehjem demonstrerte insidensregistrering i sykehjem, og geriater Marit Apeland Alfsvåg ved Slåtthaug sykehjem demonstrerte bruk av tavlemøter som et tiltak i forbedringsarbeid rundt antibiotikabruk.

Presentasjoner fra oppstartskonferansen:

Innledning RASK Rogaland
Diagnostikk av infeksjoner RASK Rogaland
Hvilke antibiotika skal en velge?
Forebygging av infeksjoner
RASK Rogaland fylkesstatistikk
30.01.2018 Infeksjonsregistrering i sykehjem
Tavlemøter RASK 30.1.18
Etiske refleksjoner 30.01.18
Veien videre RASK Rogaland 2018

Skjema/ Verktøy til klinisk bruk:
Urinprøve sjekkliste
Veileder og sjekkliste ved akutt sykdom hos pasienter i sykehjem
Informasjonsbrosjyre til pårørende og pasienter om asymptomatisk bakteriuri