RASK Helse Fonna – Antibiotika.no

80 leger og sykepleiere fra 30 sykehjem (75%) fra 19 kommuner i Helse Fonna sitt nedslagsfelt deltok mandag 04. juni på oppstartsmøte for RASK (Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene). RASK er en antibiotika-intervensjon i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin, og baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotikastyringsprogram. Østfold fylke var pilot for intervensjonen, og så langt har Hedmark, Helse Bergen, Oppland, Sogn og Fjordane, Rogaland og Troms blitt inkludert i intervensjonen, og med dette møtet startet arbeidet i HELSE FONNA i samarbeid med RKS VEST (Kompetansesenter i smittevern Helse Vest) og Fylkesmannen i Hordaland og Rogaland.

Programmet for dagen var lagt opp som en blanding mellom presentasjoner og gruppediskusjoner. I gruppediskusjonene var temaene blant annet “hvordan foregår diagnostikk av infeksjoner hos oss” og “hvordan er praksis rundt behandlingsvalg i vår institusjon”. På programmet var også forebygging av infeksjoner og etiske refleksjoner rundt antibiotikabruk i sykehjem, spesielt utfordringer rundt samtykke og behandlingsavklaring.

Svein Ivar Fylkesnes, sykehjemslege og representant fra NOKLUS, var gjesteforeleser ved møtet hvor han presenterte siste nytt om diagnostikk av urinveisinfeksjoner i sykehjem. I tillegg hadde vi også to gjesteforelsere fra Bømlo kommune, Britt Aga og Kjersti Helen Follesø, som snakket om hygienekontakter som ressurspersoner i smittevernarbeidet.

Presentasjoner:

Forbruk og resistenssituasjonen nasjonalt og globalt. Handlingsplanen mot antibiotikaresistens

Diagnostikk av urinveisinfeksjoner

Diagnostikk av infeksjoner i sykehjem

Hvilke antibiotika skal en velge?

Helse Fonna fylkesstatistikk

Punktprevalens registreringer Helse Fonna

Hygienekontaktar som ressurspersoner

Forebygging av infeksjoner

Veien videre

 

Skjema til bruk i klinikk:

Urinprøve sjekkliste RASK

Kartleggingsverktøy ved akutt sykdom

Infoskriv asymptomatisk bakteriuri