Mangel på cefalotin – andre preparater må benyttes til kirurgisk antibiotikaprofylakse – Antibiotika.no

Mylan har meldt om at de på grunn av råvaremangel ikke kan levere mer cefalotin før tidligst i april 2019. Nåværende lager i Norge vil holde til 1 måneds normalforbruk.

Cefalotin er et mye brukt middel ved kirurgisk antibiotikaprofylakse i norske sykehus. Fra 2016 ble cefazolin tilgjengelig i Norge, og mange sykehus har gått over til å bruke cefazolin fremfor cefalotin. For de sykehus/enheter som enda ikke har tatt i bruk cefazolin vil det være behov for en rask endring av praksis.

Cefazolin er godkjent til behandling av infeksjoner og til perioperativ profylakse. SPC angir ikke spesifikke doseringsanbefalinger når cefazolin benyttes som perioperativ profylakse ved inngrep på barn. RELIS Nord-Norge har nylig publisert en utredning av denne problemstillingen, se  https://relis.no/sporsmal_og_svar/5-5481?source=relisdb

MIP Pharma kan trolig ikke skaffe nok cefazolin til Norge til å dekke opp for mangelen på cefalotin. Det jobbes med å avklare tilgangen til cefazolin fra andre leverandører. Saken vil bli oppdatert når vi vet mer om status.

 

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus angir som hovedregel klindamycin som alternativ til cefalotin.

Et annet alternativ til cefalotin/cefazolin kan være kloksacillin, men det anbefales i så fall at det utarbeides lokale prosedyrer, og spesielt legger vekt på å skille terapeutisk bruk fra profylaktisk bruk. Dosering (mengde, antall doser og intervaller) vil i all hovedsak være det samme for kloksacillin som for cefalotin.

 

Publisert 21. november 2018