Mangel på cefalotin – andre preparater må benyttes til kirurgisk antibiotikaprofylakse – Antibiotika.no

Mylan har meldt om at de på grunn av råvaremangel ikke kan levere mer cefalotin før tidligst i april 2019. Nåværende lager i Norge vil holde til 1 måneds normalforbruk.

Cefalotin er et mye brukt middel ved kirurgisk antibiotikaprofylakse i norske sykehus. Fra 2016 ble cefazolin tilgjengelig i Norge, og mange sykehus har gått over til å bruke cefazolin fremfor cefalotin. For de sykehus/enheter som enda ikke har tatt i bruk cefazolin vil det være behov for en rask endring av praksis.

Cefazolin er godkjent til behandling og profylakse til barn >12 år og voksne. Det er ikke egne retningslinjer for kirurgisk antibiotikaprofylakse til barn i Norge, men det er grunn til å tro at cefalotin blir brukt ved en del inngrep. Cefazolin kan erstatte cefalotin ved kirurgisk profylakse til barn >12 år og voksne. Det anbefales at cefalotin forbeholdes barn i den grad det er nødvendig.

MIP Pharma kan trolig ikke skaffe nok cefazolin til Norge til å dekke opp for mangelen på cefalotin. Det jobbes med å avklare tilgangen til cefazolin fra andre leverandører. Saken vil bli oppdatert når vi vet mer om status.

 

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus angir som hovedregel klindamycin som alternativ til cefalotin.

Et annet alternativ til cefalotin/cefazolin kan være kloksacillin, men det anbefales i så fall at det utarbeides lokale prosedyrer, og spesielt legger vekt på å skille terapeutisk bruk fra profylaktisk bruk. Dosering (mengde, antall doser og intervaller) vil i all hovedsak være det samme for kloksacillin som for cefalotin.