DDD-endringer for flere antibiotika påvirker statistikken – Antibiotika.no

Fra januar 2019 har flere antibiotikasubstanser fått fastsatt ny verdi for DDD, og dette vil ha betydning for rapporteringen av antibiotikabruk både i sykehus og primærhelsetjenesten. KAS anbefaler at historikk tas ut på nytt, basert på de nye DDDene.

 

Flere antibiotika fikk fastsatt sin DDD på 1970-tallet da ATC/DDD-systemet ble utviklet. DDD er en teoretisk måleenhet for legemiddelbruk, men det er av og til vanskelig å forklare for klinikere hvorfor ikke DDD stemmer overens med den daglige dosen som brukes. WHO og ECDC innkalte i 2017 til et ekspertmøte der en foreslo endringer på DDD for antibiotika som brukes mye i mange land. Forslagene har så vært gjenstand for diskusjon før det endelig ble bestemt å endre 9 DDDer for antibiotika som er ansett som viktige internasjonalt, se tabell 1. Alle DDD er økt, dette er fordi doseringen av disse antibiotikaene er høyere i dag enn da DDDene ble fastsatt. En grunn er at økt resistens gjør at en må bruke høyere behandlingsdose. Noen av disse substansene brukes ikke i Norge.

Alle de endrede DDD-verdiene er økt i forhold til tidligere. Når DDD-verdien for en legemiddelsubstans øker, reduseres tall-verdien av DDD/100 liggedøgn. Det betyr at ved sammenlikning tidligere rapporter ser det ut som det brukes mindre antibiotika. Trenden over år vil alltid være den samme, men verdien vil være lavere, se Figur 1 som viser effekten på kurven over totalforbruket i landet.

Når vi utarbeider statistikken er det å sammenlikne viktig, med hverandre og/eller over tid. Da må vi bruke samme metode, dvs samme verdier for DDD. Den nasjonale statistikken lages alltid med siste oppdaterte versjon av ATC/DDD, dvs i 2019 brukes ATC/DDD index 2019. Skal vi vise historiske data må statistikken for alle årene være laget med samme versjon av ATC/DDD indexen.

I SLS (Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk) vil de nye DDDene leses inn i forbindelse med oppdateringen for januar som skjer ca 5. februar. Det vil i praksis si at om du henter ut tall for 2018 i januar vil disse basere seg på de gamle DDDene, men tall hentet ut i februar vil basere seg på de nye DDDene. Tallgrunnlaget for rapporteringen fra KAS vil bli hentet ut i februar. Vi vil da ta ut ny historikk for alle sykehusene basert på de nye DDDene, så tall-verdiene for målet for 30%-reduksjon for de enkelte HFene, RHFene og for norske sykehus totalt vil bli endret.

KAS anbefaler sykehus som lager egen antibiotikastatistikk å hente ut historiske tall og 2018-tall fra SLS etter oppdateringen i februar.

 

Teksten er utarbeidet i samarbeid med Hege Salvesen Blix (Folkehelseinstituttet) og Martin Isaksen (Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk)

 

Publisert 16. januar 2019