Disputas: Bruk av antibiotika og mikrobiologiske prøver i sykehus – Antibiotika.no

Brita Skodvin disputerer fredag 14. juni 2019 for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Addressing the threat of AMR in Norway: optimising antibiotic prescribing and microbiology testing in hospitals».

Prøveforelesning 14. juni kl 9.15: «Antimicrobial stewardship – rationale, current challenges and prospects for the future»
Disputas 14. juni kl 11.15. Begge finner sted i auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukeland Universitetssykehus

Antibiotikaresistens er vår tids store, globale helsetrussel. Sentrale tiltak i arbeidet mot antibiotikaresistens er nøktern bruk av antibiotika og god utnyttelse av mikrobiologiske prøvesvar som kan målrette antibiotikabehandlingen. For å utvikle skreddersydde tiltak for optimal bruk av antibiotika i norske sykehus, ønsket vi å avdekke hvilke faktorer som påvirker forskrivningen av antibiotika, med hovedvekt på mikrobiologiske prøver.

Gjennom intervjustudier av norske sykehusleger fant vi at tilgang på fagpersoner, retningslinjer og mikrobiologiske prøvesvar var viktig for bruken av antibiotika. Mikrobiologiske prøvesvar kom imidlertid ofte for sent til at de fikk betydning for pasientbehandlingen.Vi studerte derfor barrierer i kommunikasjonen mellom pasientavdelingene og de mikrobiologiske laboratoriumene ved å intervjue laboratoriepersonell.

Vi fant da at prosessen for innsending av prøver og utsending av -svar fra laboratoriet var suboptimal, og mangel på personell og moderne teknologi hemmet servicen laboratoriet kunne yte. I tillegg kom det frem at laboratorie- og klinisk personell (leger og sykepleiere) hadde utilstrekkelig kunnskap om hverandres arbeidsfelt.

Videre studerte vi 1731 pasientopphold på sykehus på Vestlandet for å se hvilken betydning disse faktorene hadde for pasientbehandlingen. Studien viste at det ble tatt svært mange mikrobiologiske prøver, men kun et fåtall (9%) av prøvene fikk direkte innvirkning på pasientenes antibiotikabehandling.

Av disse studiene konkluderer vi at hele prøvegangen for de mikrobiologiske prøvene må revideres, slik at de i langt større grad kan brukes til å målrette pasientenes antibiotikabehandling. Videre må tilgangen på fagpersoner og oppdaterte retningslinjer for antibiotikabruk sikres, for å legge til rette for nøktern bruk av antibiotika.

Personalia

Brita Skodvin (f. 1971) tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø i 1999. Hun er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer og jobber som overlege ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Antibiotikabruk i Spesialisthelsetjenesten. Avhandlingen utgår fra Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen. Spesialist i infeksjonsmedisin og PhD Ingrid Smith har vært hovedveileder, og professor Karina Aase og professor Stig Harthug biveiledere.

 

Teksten er hentet fra pressemelding Universitetet i Bergen.

 

Publisert 13. juni 2019