Antibiotikabruken i sykehus kan forbedres – Antibiotika.no

I en kronikk i Dagens Medisin oppsummerer June Høgli, Kirsten Gravningen og Per Espen Akselsen de viktigste funnene fra revisjonen av antibiotikbruk og -styring i Helse Nord. Revisjonen viste at de fire nordligste helseforetakene har gjort et godt stykke arbeid, men en del tiltak gjenstår for å sikre fornuftig antibiotikabruk og antibiotikastyring i sine sykehus.

På tross av tydelige krav og på tross av at antibiotikaresistens har vært hyppig omtalt i mediene, viste revisjonen at antibiotika i liten grad er tema i lederlinjen i sykehus. I tillegg manglet det rutiner som sikrer at nyansatte leger og vikarer har nødvendig kompetanse om antibiotika. Lederforankring og målsettinger er viktige premisser for forbedring, men dersom en skal lykkes med å endre forskrivingsvaner, må konkrete tiltak til.

Les hele kronikken på nettsidene til Dagens Medisin Antibiotikabruken i sykehus kan forbedres

 

Publisert 20.  juni 2019