Antibiotikaforbruksrapporter pr 2. tertial 2019 – Antibiotika.no

Rapporter over bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus for perioden 2012 – 2. tertial 2019 er nå publisert:

Antibiotikaforbruksrapporter 2. tertial 2019

Pr 2. tertial har alle landets helseforetak redusert bruken av bredspektrede antibiotika sammenlignet med forbruket i 2012.

Helgelandssykehuset HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Sunnaas Sykehus HF har redusert forbruket med mer enn 30%, mens St.Olavs Hospital HF, Helse Fonna HF, Helse Stavanger HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF og Diakonhjemmet Sykehus har redusert forbruket av bredspektrede med mer enn 20% sammenlignet med 2012.

 

I rapportene for Sykehuset Innlandet HF og Akershus Universitetssykehus HF er det hensyntatt at Kongsvinger sykehus ble overført fra Innlandet til AHUS 1. februar 2019.

Grunnet endringer i DDD for flere antibiotika er tallverdiene for rapportene endret sammenlignet med tidligere rapporter. Les mer om bakgrunnen for dette: DDD-endringer for flere antibiotika påvirker statistikken

 

Publisert 26. oktober 2019