Oseltamivir (antiviral influensamedisin) har bedre effekt på syke og eldre pasienter – Antibiotika.no

Rett før jul ble den første artikkelen med resultater fra den EU-finansierte RCT-studien ALIC4E, hvor 3266 pasienter med influensalignende sykdom i allmennpraksis ble rekruttert til å motta oseltamivir eller ikke, publisert i The Lancet!

Grovt sett kan funnene oppsummeres slik:
– Det ble funnet at oseltamivir hjelper folk til å komme tilbake til vanlige daglige gjøremål etter gjennomgått influensalignende sykdom en dag tidligere, i gjennomsnitt, enn det som ville vært tilfelle uten oseltamivir.
– Eldre, sykere, pasienter med komorbiditeter og pasienter med lengre sykdomsvarighet hadde generelt sett bedre effekt av oseltamivir, hvor en observerte tilfriskning to til tre dager tidligere sammenlignet med de som ikke fikk oseltamivir.
– I motsetning til flere gjeldende retningslinjer for oseltamivir behandling, observerte man at de som startet med oseltamivir 48 timer etter symptomoppstart, hadde lignende effekt sammenlignet med de som startet opp behandling innen 48 timer fra symptomoppstart.
– Gruppen som fikk oseltamivir fikk forskrevet 4 % mindre antibiotika enn gruppen som ikke fikk oseltamivir.
– I gruppen som fikk oseltamivir var det færre tilfeller (6 % reduksjon) av nye influensalignende tilfeller i familien/hjemmet, sammenlignet med gruppen som ikke fikk oseltamivir.
– Et overraskende funn var at det ikke ble observert noen bedre effekt av oseltamivir hos pasienter med påvist influensa sammenlignet med pasientene som testet negativt på influensa viruset.
– Kjente bivirkninger av oseltamivir ble bekreftet i studien, hvor pasienter randomisert til oseltamivir gruppen viste høyere forekomst av kvalme og oppkast.

Vi forventer at resultatene fra studien vil være av stor interesse for regjeringer, beslutningstakere, leger og pasienter.

Trykk på linken for å lese artikkelen i sin helhet: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673619329824?dgcid=coauthor