Resistens på timeplanen – Antibiotika.no

Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), Folkehelseinstituttet (FHI) og vi ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Antibiotikabruk i Spesialisthelsetjenesten (KAS) piloterer et undervisningsopplegg om antibiotikaresistens, antibiotikabruk og smittevern.

Fremtidens sykepleiere er en av våre fremste ressurser i arbeidet mot antibiotikaresistens. For å styrke tilbudet til denne gruppen har ASP, KAS og FHI gått sammen om å lage et undervisningsopplegg i samarbeid med utvalgte høyskoler og universitet.

Opplegget har en «teach the teachers»-tilnærming der faginstansene i hovedsak har utviklet undervisningsopplegget, mens høyskolelærerne gjennomfører det. I løpet av en dag gjennomgås sentrale tema innen antibiotikaresistens, antibiotikabruk og smittevern i form av teori og gjennomgang av kasuistikker der sykepleierens rolle fremheves.

Vi startet i september 2019, og så langt har opplegget vært pilotert ved Lovisenberg diakonale høgskole, VID Diakonhjemmet, USN Vestfold og Universitetet i Stavanger med 50 til 200 deltakere. I mars vil VID Diakonova også gjennomføre en pilot. Undervisningsopplegget vil deretter evalueres og justeres før det gjøres tilgjengelig for alle landets studiesteder med bachelorutdanning i sykepleie.

På antibiotika.no er det utviklet en ressursside for sykepleiere med blant annet en animasjonsfilm om antibiotikasmarte sykepleiere som brukes i undervisningsopplegget.