Disputas: Hvorfor og hvordan virker kirurgiske sjekklister? – Antibiotika.no

Hilde Valen Wæhle disputerer 14. februar 2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Impact of the WHO Surgical Safety Checklist implementation on perioperative work and risk perceptions».

Prøveforelesning 14. februar kl 11.30: «Clinical teamwork- an overview of concepts, Research and importance for patient safety.»
Disputas 14. februar kl 13.15.
Begge finner sted i Stort auditorium, Sentralblokka, Haukeland Universitetssykehus

Hensikten med prosjektet har vært å undersøke hvordan innføringen av WHOs «Sjekkliste for Trygg kirurgi» påvirker arbeidsprosesser, pasientutfall, og risikoforståelse i tverrfaglige, kirurgiske team. Da en stor del av komplikasjonene som oppstår under eller etter en operasjon er infeksjoner, er det viktig at infeksjonsforebyggende tiltak blir koordinert optimalt av det kirurgiske teamet. WHOs Sjekkliste for Trygg Kirurgi inneholder sentrale komponenter for effektiv kommunikasjon og teamarbeid knyttet til forebygging av bl.a infeksjoner. Forskning har vist at sjekklisten reduserer kirurgiske komplikasjoner, dødelighet og liggetid i sykehus- også i Norge.

Det første arbeidet belyser hvordan god innføring og bruk av sjekklisten samsvarer med en påvist forbedring av infeksjonsforebyggene arbeidsprosesser (varmebevarende tiltak og håndtering av infeksjonsforebyggende antibiotika), samt en reduksjon i antall komplikasjoner (infeksjoner, blødninger og sårruptur).

I avhandlingens andre arbeid ble håndtering av antibiotikaprofylakse analysert og identifisert som en kompleks og sammensatt prosess. Denne involverte flere faktorer som påvirket både forskrivning- og administrering av antibiotika. Sjekklistens påviste effekt på antibiotikahåndtering tilskrives at den fungerer som en påminner, og/eller gir kunnskap om optimal tidsangivelse for administrering av antibiotikaprofylakse.

I det tredje arbeidet, ble det belyst hvordan deltakere i kirurgiske team opplevde at bruken av «Sjekkliste for Trygg Kirurgi», samsvarte med eksisterende strategier for klinisk risiko-håndtering. Identifiserte atferdsmønstre gav god indikasjon på at sjekklisten ikke nødvendigvis var fullt integrert i eksisterende strategier for risiko-håndtering i daglig klinisk praksis.

Personalia

Hilde Valen Wæhle (f. 1973) er utdannet anestesisykepleier, 2001, og Master i Kunnskapsbasert praksis i helsefag ved Høgskolen i Bergen, 2011. Helse Vest og Haukeland universitetssykehus har finansiert doktorgradsarbeidet. Avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Stig Harthug, med professor Eirik Søfteland, ph.d Arvid S. Haugen og førsteamanuensis Ingrid Smith som medveiledere.

 

Teksten er hentet fra pressemelding fra Universitetet i Bergen.

Publisert 5. februar 2020