Alle sykehusene reduserte bruken av bredspektrede antibiotika – Antibiotika.no

Ved utgangen av 2019 brukte alle landets sykehus mindre bredspektrede antibiotika enn de gjorde i 2012. Samlet forbruk i norske sykehus var 16% lavere i 2019 enn i 2012 målt i DDD/100 liggedøgn.

Målet i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens er at forbruket av disse midlene (penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) skal reduseres med 30% innen utgangen av 2020. 6 av landets helseforetak/private sykehus hadde redusert forbruket av bredspektrede antibiotika med mer enn 30% ved utgangen av 2019.

Sykehusene brukte 145.700 færre døgndoser (DDD) av de bredspektrede midlene i 2019 enn i 2012.

Se flere grafer og rapporter for alle landets sykehus her: Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus

 

Publisert 16. april 2020