Hastegradsvurdering av luftveisinfeksjoner på legevakt – Antibiotika.no

Bent Håkan Lindberg er forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin, i tillegg til å være overlege ved Hedmarken interkommunale legevakt. Han er spesialist i allmennmedisin og har jobbet som fastlege i perioden 2001 – 2018.

Nå forsker han på hvordan legevakt brukes ved luftveisinfeksjoner, og på legevaktsykepleiers rolle i telefonisk hastegradsvurdering av pasienter med luftveisinfeksjoner.

Legevakt forskriver rundt 20 prosent av all antibiotika mot luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten i Norge. Det er vist at travle allmennleger forskriver mer og bredere antibiotika enn sine kolleger, og travelhet er forbundet med unødvendig antibiotikaforskrivning på legevakt. På de fleste legevakter er sykepleier portvakt og avgjør hvem som får time hos lege. Sykepleier har dermed en avgjørende rolle for hvor travel en vakt blir og hvor mange som står i fare for å få antibiotika mot luftveisinfeksjoner som går over av seg selv. Vi vet ikke hvordan sykepleiere opplever denne portvaktrollen og om det er mulig å hjelpe sykepleiere til å gi råd i stedet for legetime ved luftveisinfeksjoner som ikke trenger legetilsyn.

Hvorfor begynte du å forske på dette temaet?

Utfordringen rundt overdiagnostikk og overbehandling har interessert meg i lang tid. Håndtering av luftveisinfeksjoner på legevakt er en liten del av dette større bildet, og det egner seg godt som utgangspunkt for å jobbe med kvalitetsforbedring. Selve temaet for doktorgraden ble til i en god prosess med min erfarne og dyktige veileder, Sigurd Høye.

Hva motiverer deg til å forske?

På et overordnet plan ønsker jeg å bidra til en bedre og mer rasjonell primærhelsetjeneste. På det personlige planet, opplever jeg at forskning er spennende og gir meg nyttig kompetanse.

Hva er formålet med forskningen din?

Det ene formålet med prosjektet er å utforske legevaktsykepleieres erfaring med, og holdning til, telefonisk hastegradsvurdering og rådgivning ved luftveisinfeksjoner på legevakt. Det andre formålet er å undersøke om et klinisk opplæringsprogram om luftveisinfeksjoner for legevaktsykepleiere kan redusere antall luftveiskonsultasjoner på legevakt.

Hvorfor er denne forskningen viktig?

Utforskning av årsaker til travelhet og eventuell effekt av en opplæringsprogrammet, vil kunne være et bidrag til styrking av sykepleiers portvaktfunksjon og en riktigere bruk av både sykepleier- og legeressurser på legevakt. Dette vil gi bedre tid til alvorlig sykdom og det som haster, og dermed også legge til rette for riktigere antibiotikaforskrivning på legevakt. Funnene kan være overførbare til fastlegepraksis.

Hva vet du i dag som du ikke visste da du begynte som forsker?

Jeg har lært veldig mye om prosjektplanlegging, søknader, metode og artikkelskriving. I tillegg er jeg i ferd med å forstå litt mer om hvordan legevakt brukes ved luftveisinfeksjoner, og jeg har lært mye om hvordan legevaktsykepleiere jobber.

Hva ser du som utfordringer for ditt forskningsfelt fremover?

I forskningsfeltet mitt, har det i mange år vært et stort fokus på å få ned antibiotikaforskrivning gjennom å påvirke legers atferd. Kanskje må fokuset framover handle like mye om befolkningens forventninger og legesøkningsatferd. I det ligger det en utfordring i å utforske hva helsetjenesten skal bidra med ved tilstander som går over av seg selv, og hva folk skal mestre på egenhånd.

Hvordan ser ditt forskningsfelt ut om 10 år?

Legevakt har tidligere blitt kalt en nødetat i bakleksa. Bildet er mer nyansert nå, men det er fortsatt et stort behov for kvalitetsforbedring av legevakttjenesten på systemnivå. Jeg forventer at det vil bli forsket mer både på organisatoriske og faglige områder som berører legevakt.

Studien vil være ferdigstilt i 2022, og vi venter spente på resultatet!

 

 

 

Foto: Bent Håkan Lindberg

Foto: UiO