Antibiotikaforbruksrapporter for 1. tertial 2020 – Antibiotika.no

Rapporter over bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus for perioden 2012 – 1. tertial 2020 er nå publisert

Antibiotikaforbruksrapporter for 1. tertial 2020

Sammenlignet med 1. tertial 2019 var innkjøpet av bredspektrede antibiotika litt høyere i 1. tertial 2020, målt i DDD/100 liggedøgn. Tallene må imidlertid tolkes med forsiktighet.

Som et ledd i beredskapen mot Covid-19 har flere sykehus økt innkjøpet av antibiotika i 1. tertial 2020. Samlet for norske sykehus var innkjøpet av bredspektrede antibiotika målt i DDD likevel lavere i 1. tertial 2020 enn i samme periode i 2019. Samtidig har færre pasienter med andre infeksjonssykdommer vært innlagt i sykehus, og antall liggedøgn i sykehusene er betydelig redusert.

I 1. tertial 2020 hadde norske sykehus ca 13% færre liggedøgn enn i 1. tertial 2019, og antall DDD innkjøpt av bredspektrede antibiotika var ca 12% lavere.

Sammenlignet med 2012 var forbruket av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 1. tertial 2020 ca 13% lavere, målt i DDD/100 liggedøgn.

Det er stor forskjell i utviklingen mellom de ulike helseforetakene/sykehusene noe som både kan gjenspeile økt beredskapslagring og hvor stor andel infeksjonspasienter (inkludert Covid-19 pasienter) de har hatt innlagt i perioden.

 

Publisert 1. juli 2020