Hvordan forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre? – Antibiotika.no

Silje Rebekka Heltveit-Olsen er allmennlege og forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP). Hun jobber med forskningsprosjektet ImpresU – Improving rational prescribing for UTI in frail elderly.

ImpresU er et europeisk samarbeid mellom Norge, Sverige, Nederland og Polen. Prosjektet består av tre delstudier som gjennomføres parallelt i alle deltakerlandene. Formålet med studiene er å forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre i allmennpraksis og på sykehjem. ASP er hovedansvarlig for en av delstudiene; en klinisk legemiddelstudie, hvor vi vil undersøke om urinveisantiseptikumet Hiprex har en forebyggende effekt hos kvinner over 70 år som plages av tilbakevendende urinveisinfeksjoner.

Hva er bakgrunnen for forskningen?

Urinveisinfeksjoner er en av de vanligste årsakene til antibiotikaforskrivning hos eldre, og kan ofte være vanskelig å oppdage. Eldre pasienter er mer sårbare, og har ofte flere tilleggssykdommer, som for eksempel demens, som kan gjøre det vanskeligere å stille en riktig diagnose. Samtidig vet vi at opptil 50 prosent av alle sykehjemsbeboere til enhver tid har bakterier i urinen uten at de har en infeksjon som må behandles. Dette kan føre til unødvendig antibiotikabehandling og uheldige bivirkninger for pasientene, og bidra til økende antibiotikaresistens i samfunnet.

Hvorfor begynte du å forske på dette temaet?

Overforbruk av antibiotika og økende antibiotikaresistens er noe vi alle burde være opptatt av. Hvis vi ikke gjør noe nå, kan vi komme i en situasjon der vi har lite eller ingen antibiotika som virker, og der infeksjoner som i dag er lette å behandle vil kunne bli dødelige.

Som allmennlege vurderer man infeksjoner flere ganger daglig, og ofte dreier det seg om mistenkte urinveisinfeksjoner. Jeg har selv i egen praksis benyttet meg av legemiddelet Hiprex som forebyggende behandling hos pasienter som er plaget av hyppige urinveisinfeksjoner. Hiprex gjør urinen sur og steriliserer urinveiene. Medikamentet har blitt brukt i stort omfang i Norge og Sverige i snart 50 år, men brukes nesten ikke utenfor de nordiske landene. Til tross for at medisinen blir mye brukt i Norge, finnes det per i dag lite dokumentasjon på effekten av Hiprex. Det var derfor et behov for å gjennomføre en større klinisk legemiddelstudie for å klargjøre den eventuelle virkningen av Hiprex. For meg var det veldig spennende å få muligheten til å delta i denne utprøvningen i samarbeid med erfarne forskere fra andre land i Europa.

Hva er målet med forskningen din?

Målet med forskningen er å bedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre – både når det gjelder forbygning, diagnostikk og behandling. De forskjellige arbeidspakkene i ImpresU studien undersøker ulike aspekter av denne kjeden. En effektiv forebyggende behandling vil kunne føre til færre urinveisinfeksjoner. Forbedret diagnostikk og håndtering vil kunne spare pasientene for unødvendige plager fra gjentatte antibiotikakurer og bidra til å bremse resistentutviklingen hos urinveisbakterier.

Hvorfor er denne forskningen viktig?

Antibiotikaresistens er på mange måter en mindre synlig og langsommere pandemi enn COVID-19, men er like fullt et verdensomspennende helseproblem som det er viktig å ta på alvor før det er for sent. Effektiv forebyggende behandling og et fornuftig forbruk av antibiotika er nødvendige tiltak for å kunne bremse utviklingen av resistens..

Hva vet du i dag som du ikke visste da du begynte å forske?

Jeg har lært mye om selve forskningsprosessen – hvordan planlegge, sette i gang og gjennomføre forskningsprosjekter. Gjennom forskningssamarbeid med andre europeiske land har jeg også fått innblikk i hvordan denne prosessen foregår utenfor Norge. Slike erfaringer fra internasjonalt samarbeid er nyttig å ta med seg videre.

Hvor går veien videre når du er ferdig med forskningsprosjektet?

Jeg synes forskning er spennende og jeg kunne tenkt meg å fortsette med det også etter gjennomført doktorgrad.

De første resultatene fra ImpresU studien forventes i 2021, og vi ser frem til resultatene!

Foto: Silje Rebekka Heltveit-Olsen
Foto: Silje Rebekka Heltveit-Olsen