Bruk av antibiotika til pasienter innlagt med covid-19 – Antibiotika.no

Omtrent halvparten av pasientene med covid-19 i norske sykehus fikk antibiotika ved innleggelse i perioden mars til juni i 2020. Det viser tall fra Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR). Penicilliner og 3. generasjons cefalosporiner var de mest brukte midlene.

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) har fått tilgang til data fra pandemiregisteret for 914 pasienter innlagt med covid-19, og 785 pasienter utskrevet med denne diagnosen. 49 % av pasientene fikk antibiotika ved innleggelse, og 63 % av pasientene hadde fått antibiotika i løpet av sykehus-oppholdet.

Av pasientene som fikk antibiotika ved innleggelse fikk 22 % penicilliner, mens 19 % fikk 3. generasjons cefalosporiner (eksempelvis cefotaksim). Tallene er imidlertid ikke eksakte da ikke alle registreringer inneholder fullstendige data for antibiotikabruk. I løpet av innleggelsen fikk en større andel av pasientene penicilliner og 3. generasjon cefalosporiner. Aminoglykosider, kinoloner og karbapenemer er i liten grad blitt gitt til pasienter med covid-19.

Anslagsvis 79 % av pasientene i dette datamaterialet fikk behandling i Helse SørØst, 12 % i Helse Vest og 6 % og 3 % i henholdsvis Helse Midt-Norge og Helse Nord. De tre helseforetakene som har hatt flest innlagte pasienter med covid-19 er Akershus Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus og Vestre Viken.

Tall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk viser at det totalt sett ble kjøpt inn mindre antibiotika til norske sykehus i mars-juni 2020, sammenlignet med samme periode de to siste årene. Dette til tross for at flere sykehus økte sine beredskapslagre av antibiotika. En forklarende faktor kan være at færre pasienter med andre infeksjonssykdommer enn covid-19 var innlagt i sykehus i denne perioden. Antall liggedøgn i norske sykehus var også lavere i 1. tertial 2020 enn i tilsvarende periode tidligere år.

Ved starten av pandemien var det en bekymring for bruk av azithromycin utenfor godkjent indikasjon til covid-19 pasientene. Data fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk og pandemiregisteret tyder imidlertid på at dette middelet i liten grad er kjøpt inn eller brukt til covid-19 pasientene.

Om vi sammenligner antibiotikabruken til covid-19 pasientene i Norge med bruken i andre land, synes det som om vi har brukt mindre antibiotika i Norge. Mens ca 50 % av de norske pasientene har fått antibiotika, tyder studier fra vestlige land på at ca. 70 % har fått antibiotika, og at bredspektrede antibiotika utgjør den største andelen. Det er imidlertid grunn til å tro at sammensetningen av innlagte pasienter varierer mellom land, der vi i Norge har behandlet en stor andel av covid-19 pasientene på sykehjem. Så langt viser også studier at bare 7 % av pasientene får påvist bakterieinfeksjoner i forløpet av en covid-19-infeksjon. Det er derfor grunn til å kritisk vurdere når covid-19 pasientene trenger antibiotika. Dette har også klinikere ved Oslo Universitetssykehus erfart. Til hjelp i denne vurderingen har Helsedirektoratet i samarbeid med KAS utgitt anbefalinger for bruk av antibiotika til covid-19 pasientene.

Norsk pandemiregister ble startet 31. mars 2020. I datamaterialet vi har analysert er det registrert pasienter som fikk behandling for covid-19 fra 10. mars til utgangen av juni.

 

Foto: Katrine Sunde, Helse Bergen

Publisert 31. august 2020