Rapporten om antibiotikaresistens og antibiotikabruk i Norge til og med utgangen av 2019 er publisert – Antibiotika.no

Rapporten viser at forekomsten av antibiotikaresistente bakterieisolater fra pasienter fortsatt var lav. Under 1% av de gule stafylokokkene i blodkultur var methicillinresistente (MRSA). For E coli i blodkultur var gentamicinresistensen stabil og på 6%, mens forekomsten av ESBL hos E coli var svakt økende til 7%. Antallet pasienter meldt med Karbapenemaseproduserende Enterobacterales (CPE) økte imidlertid fra 54 i 2018 til 75 i 2019.

Den totale bruken av antibiotika i Norge ble i 2019 redusert med 22% sammenlignet med 2012, mens det var en liten økning på 2% sammenlignet med 2018. Bruken av bredspektrede antibiotika i sykehus ble redusert med 16% fra 2012. Det var en tydelig trend mot mer bruk av antibiotika anbefalt i retningslinjene, bl.a. var bruken av kinoloner (hovedsaklig ciprofloxacin) redusert med 30% og bruken av aminoglykosider økt med 40% i perioden 2016 – 2019. Det var imidlertid store variasjoner mellom sykehusene som ikke alene kan forklares med forskjeller i pasientsammensetning eller aktivitet.

NORM – Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober utgir sammen med veterinærinstituttet årlig en samlet rapport over antibiotikaresistens og -bruk til mennesker og dyr, og dette er den tyvende felles rapporten.

Folkehelseinstituttets omtale av rapporten kan du lese her:

NORM/NORM-VET rapporten 2019: Fortsatt lav antibiotikabruk og resistens i Norge

Hele rapporten er tilgjengelig her:

NORM/NORM-VET rapporten 2019

 

Publisert 11.09.20