Handlingsplanen forlenges ut 2021 – Antibiotika.no

I den årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet står det at Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten er forlenget med et år, og at det vil komme en ny handlingsplan. 

Meld. St. 11 (2020-2021) Kvalitet og pasientsikkerhet 2019 ble godkjent i statsråd 11. desember 2020.

Hovedtrekk fra oppsummeringen om antibiotikaresistens:
Bruk av bredspektret antibiotika i både sykehus og allmennpraksis er for høy i Norge, selv om utviklingen går i riktig retning. Alle de fire helseregionene har hatt reduksjon i bruken fra 2012 til 2019, men nedgangen på totalt 15,8 prosent er langt fra målet om en reduksjon på 30 prosent innen utgangen av 2021. Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten er forlenget med ett år og det vil komme en ny plan.