Tre nye kapitler i antibiotikaretningslinjene for sykehus er revidert og publisert – Antibiotika.no

Helsedirektoratet har i samarbeid med helsetjenesten revidert anbefalingene for bruk av antibiotika i sykehus mot endokarditt, urinveisinfeksjoner og infeksjoner i sentralnervesystemet. De tre reviderte anbefalingene ble publisert 15. mars 2021. 

Endokarditt

Det er gjort en stor endring i oppbyggingen av kapittelet, anbefalingene for nativ og kunstig klaff er samlet, bortsett fra ulik behandlingslengde.
– For «ukjent agens, nativ klaff» er kun ett regime med kloksacillin og lavdosert gentamicin anbefalt
– For «ukjent agens, kunstig klaff» anbefales også nå kun ett regime med kombinasjon av kloksacillin, vankomycin og lavdosert gentamicin uavhengig av tid etter operasjon
– Kapittelet inneholder også anbefalinger for Viridans-streptokokker, stafylokokker, enterokokker, HACEK, pacemaker infeksjoner og profylakse

Urinveisinfeksjoner

Det er gjort en stor endring i oppbyggingen av kapittelet.
– Ukompliserte cystitter går ut og blir ivaretatt av retningslinjen for primærhelsetjenesten. Kapittelet inneholder anbefalinger for ABU, cystitt, pyelonefritt, prostatitt og urinveisinfeksjon med systemiske symptomer
– Anbefaling for urosepsis blir oppdatert i forbindelse med oppdateringen av sepsis-kapittelet
– Det er innført en ny diagnose/indikasjon: Urinveisinfeksjon med systemiske symptomer. Denne anbefalingen gjelder for pasienter med alvorlig infeksjon med mistenkt utgangspunkt i urinveier, men uten etablert organsvikt eller sepsis i henhold til Sepsis-3 kriteriene
– Anbefalingen omfatter også pasienter der innleggende lege mistenker urosepsis. Pasientene vil som regel overvåkes og behandles utenfor intensivenhet. Standard behandlingsregime for disse pasientene er ampicillin + aminoglykosid

Infeksjoner i sentralnervesystemet

Det er gjort en stor endring i oppbyggingen av kapittelet, men få endringer når det gjelder terapivalg.
– Fagnettverket har valgt å inkludere viral encefalitt og meningitt i behandlingsanbefalingene, da disse tilstandene kan være vanskelig å skille fra bakterielle infeksjoner i sentralnervesystemet når pasientene kommer til sykehuset
– Kryptokokkmeningitt er også tatt inn
– Det er utarbeidet anbefalinger for intratekal behandling som er aktuelt ved bakteriell meningitt eller ventrikulitt sekundært til cerebrospinalvæske-shunt, i tillegg til systemisk behandling