Liten økning i forbruk av bredspektrede antibiotika i 2020 – Covid-19 påvirker tallene – Antibiotika.no

Etter flere år med nedgang i bruk av de fem utvalgte gruppene bredspektrede antibiotika, økte forbruket litt i 2020 når en korrigerer for aktivitet (DDD/100 liggedøgn). Det er flere forhold som har betydning.

I begynnelsen av 2020 ble det kjøpt inn antibiotika til lokale beredskapslagre i flere av landets sykehus. Mange sykehus har hatt redusert aktivitet under pandemien, både elektiv virksomhet og øyeblikkelig hjelp. Det er til dels betydelige forskjeller mellom sykehusene, og også mellom regionene, med tanke på disse faktorene. I tillegg har trenden med kortere liggetid og dermed færre liggedøgn i nevneren fortsatt. Antall liggedøgn i norske sykehus i 2020 var ca 19 % lavere enn i 2012, og ca 11% lavere enn i 2019.

Om vi kun ser på volum i form av antall definerte døgndoser, uten å korrigere for liggedøgn, har det vært en reduksjon i bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus på 30,7 % i perioden 2012-2020.

Du kan lese mer, og se grafer for utviklingen nasjonalt, pr RHF og pr HF/sykehus: Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus

 

Publisert 24. mars 2021