Antibiotikabruk i norske sykehus 1. tertial 2021 – Antibiotika.no

Rapporter over bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus for perioden 2012 – 1. tertial 2021 er publisert

Antibiotikaforbruksrapporter for 1. tertial 2021

Sammenlignet med 2012 var forbruket av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 1. tertial 2021 ca 17% lavere, målt i DDD/100 liggedøgn.

I 1. tertial 2021 ble det totalt kjøpt inn ca 6500 færre døgndoser av bredspektrede antibiotika til sykehusene enn i tilsvarende periode i 2020, mens antall liggedøgn var omtrent likt (totalt 55 flere liggedøgn i 1. tertial 2021 enn i 1. tertial 2020).

Tallene må tolkes med forsiktighet da Covid-19 pandemien i disse periodene har påvirket sykehusdriften, og det er store forskjeller mellom de ulike helseforetakene/sykehusene.

 

Publisert 5. august 2021