Forbruksrapporter pr 2. tertial 21 – Antibiotika.no

Datagrunnlaget i Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk er nå komplett, og det er hentet ut data for 2. tertial 2021 for alle norske sykehus. Forbruket av bredspektrede antibiotika var redusert med 14,5 % i 1. og 2. tertial 2021 sammenlignet med i 2012.

Sammenlignet med 2020 var forbruket av summen av bredspektrede ganske likt i 1. og 2. tertial 2021. Det har vært en økning i bruk av penicillin med enzymhemmer, og av 3. generasjons cefalosporiner, mens bruken av kinoloner og 2. generasjons cefalosporiner var noe redusert sammenlignet med 2020.

Totalforbruket av antibiotika i sykehusene, målt i DDD/100 liggedøgn, var en god del lavere i 1. og 2. tertial 2021 enn i 2020.
Bruken av benzylpenicillin/fenoksymetylpenicillin er redusert med ca 19 % fra 2020 til 1. og 2. tertial 2021. Sammenlignet med i 2018 var forbruket av benzylpenicillin/fenoksymetylpenicillin i 1. og 2. tertial 2021 ca 30 % lavere.

Det var ca 70.000 flere liggedøgn i norske sykehus i 1. og 2. tertial 2021 enn i samme periode i 2020, men ca 222.000 færre enn i tilsvarende periode i 2019.

Grafer som viser utviklingen i bruk av antibiotika i norske sykehus er tilgjengelig her:
Antibiotikarapporter pr 2. tertial 2021

 

Publisert 13. desember 2021