Målet om 30% reduksjon av bredspektrede antibiotika videreføres i 2022 – Antibiotika.no

I Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene tydeliggjøres det at arbeidet med å redusere overforbruk av bredspektrede antibiotika skal fortsette.

I årets oppdragsdokument står følgende:
«Samla forbruk av breispektra antibiotika skal reduserast med 30 pst. i 2022 samanlikna med 2012. 2021 var siste året for Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten (2015-2020), og det blir planlagt for vidare arbeid med den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens i 2022.»

De regionale helseforetakene mottar årlig hvert sitt oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet, like etter at statsbudsjettet foreligger i Stortinget. Disse inneholder oversikt over hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende året, og hvilke krav som stilles til de regionale helseforetakene.

Dokumentene for 2022 finnes her: Oppdragsdokument – regjeringen.no

 

Publisert 21. februar 2022