Tilgang til antibiotika med effekt mot multiresistente gramnegative bakterier – Antibiotika.no

Tilgang til antibiotika med effekt mot særlig resistente bakterier har blitt aktualisert ved overføring av pasienter fra Ukraina, og økt reisevirksomhet til land med høy forekomst av antibiotikaresistente bakterier. Det er igangsatt en prosess med innkjøp av aktuelle antibiotika til bruk i norske sykehus.

For å tydeliggjøre hvilke legemidler som er aktuelle å benytte i behandling av infeksjoner med særlig resistente bakterier, har KAS utarbeidet et notat som inkluderer en liste med tre prioriteringsgrupper.

Med utgangspunkt i denne listen, og basert på antall pasienter overført fra Ukraina, og antall pasienter innlagt med infeksjoner med særlig resistente bakterier på norske sykehus i et normalår, ble det laget et estimat over hvilke volumer norske sykehus nå vil ha behov for av antibiotika med effekt mot særlig resistente bakterier.

De regionale helseforetakene har besluttet å kjøpe inn et gitt volum av legemidlene i prioriteringsgruppe 1 og 2. Dette skjer i form av et engangsinnkjøp, det vil si at når lageret er tømt for disse volumene vil det ikke bli fylt opp igjen. Legemidlene vil bli tilgjengelig for sykehusene på vanlig måte, ved kjøp via sykehusapotek og grossist.

 

Publisert 11. juli 2022