NORM-rapporten 2021 er her – Antibiotika.no

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier var fortsatt lav, antibiotikabruken til mennesker gikk ned med 33% sammenlignet med 2012, mens bruken av bredspektrede antibiotika i sykehus ble redusert med 12% i samme periode. 

Betalaktamase sensitive penicilliner, tetrasykliner og penicilliner med utvidet spektrum  var de tre gruppene som var mest brukt totalt i 2021. I sykehus utgjorde penicilliner nesten halvparten av bruken, mens cephalosporiner var den nest største gruppen med 19% av all DDD. Det er en klar trend mot mer bruk av antibiotika anbefalt i retningslinjene, men det er store variasjoner mellom sykehusene som ikke kan forklares av forskjeller i aktivitet og pasientsammensetning alene.

1% av gule stafylokokker i blodkultur og spinalvæske var MRSA. Andelen E coli  og Klebsiella i blodkultur som var ESBL positive var henholdsvis 5,8% og 5,5%. Denne forekomsten er svakt synkende sammenlignet med 2019 og 2021.

 

Folkehelseinstituttet sin omtale av rapporten:Resistente bakterier: NORM og NORM-VET rapporten for 2021 – FHI

Podkast om rapporten: Gunnar Skov Simonsen (NORM) og Anne Margrete Urdahl (Veterinærinstituttet) gjester Folkehelsepodden.

Rapporten: NORM NORM-VET 2021

 

Publisert 08.09.2022