Antibiotikaforbruket i norske sykehus pr 2. tertial 2022 – Antibiotika.no

Rapporter over bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus viser at forbruket pr 2. tertial 2022 var 3,4 % lavere enn i 2012, og 9,5 % høyere enn i 2021, målt i DDD/100 liggedøgn.  

Grafer for norske sykehus samlet, pr RHF, og pr helseforetak/sykehus er tilgjengelig her:
Antibiotikaforbruksrapporter pr 2. tertial 2022

Datagrunnlaget, som baserer seg på sykehusenes innkjøp av antibiotika, er ikke egnet til å si noe om årsakene til økningen, men det er trolig flere forhold som spiller inn.
Vi er i dialog med Folkehelseinstituttet for å se på om data fra prevalensregistreringene kan gi oss noen nærmere forklaring på økningen.

Utviklingen varierer betydelig mellom sykehusene. Flere av sykehusene har hatt et høyere forbruk av bredspektrede antibiotika hittil i 2022 enn de hadde i 2012.

Liggedøgnstall for 1. og 2. tertial 2022 er basert på manuelt uttrekk tilsendt fra NPR, da dashboardet «Aktivitet i somatiske sykehus» ikke lenger oppdateres tertialvis.

 

Publisert 17. november 2022