Gode resultater i arbeidet mot antibiotikaresistens i Norge – Antibiotika.no

Helsedirektoratet publiserte 31. januar en rapport som oppsummerer måloppnåelse og status for tiltakene i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens 2016-2021. Opplærings- og kvalitetsforbedringsprogrammer rettet mot leger og annet helsepersonell som er involvert i antibiotikabehandling har vært blant de viktigste tiltakene.

Alt i alt vurderes måloppnåelsen som god, og hovedparten av tiltakene i handlingsplanen var vellykket. Målet om 30% redusert bruk av antibiotika i samfunnet ble nådd i 2020 og 2021. Norge er blant landene i Europa som bruker minst antibiotika, og sykdomsbyrden knyttet til antibiotikaresistens er fortsatt lav i Norge sammenlignet med de fleste andre land.

Rapporten, som utgis av Helsedirektoratet på vegne av styringsgruppen for handlingsplanen, kan leses her:
Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten – evalueringsrapport 2022

Styringsgruppen for handlingsplanen består av representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens Legemiddelverk, Direktoratet for E-helse, de regionale helseforetakene representert ved smittevernpersonell fra de fire helseregionene, Den Norske Legeforening, Den Norske Tannlegeforening, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og Kommunesektorens Interesseorganisasjon (KS).

 

Publisert 2. februar 2023