Aztreonam – et godt alternativ ved infeksjoner forårsaket av gramnegative bakterier – Antibiotika.no

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) og Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS) peker på aztreonam som et alternativ ved behandling av gramnegative infeksjoner når det er påvist følsomhet for aztreonam.

Aztreonam er et monobaktam, et smalspektret baktericid gramnegativt antibiotikum med et bredt indikasjonsområde og en gunstig økologisk profil.

Aztreonam kan benyttes som et «step-down» antibiotikum når resistenssvar foreligger, for eksempel når alternativene ville vært ciprofloxacin, et karbapenem eller et 3. generasjons cefalosporin. Aztreonam har ikke effekt mot grampositive eller anaerobe bakterier, og ved blandingsinfeksjoner må aztreonam kombineres med et annet middel. Aztreonam vil også kunne være et godt alternativ til pasienter med nyresvikt der aminoglykosider bør unngås.

Aztreonam er ikke anbefalt som del av empiriske behandlingsregimer i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus, blant annet grunnet usikkerhet vedørende resistensforhold i Norge.  NORM-rapporten for 2023 vil inkludere følsomhetssdata også for aztreonam for de mest aktuelle bakteriene. For mer informasjon, se artikkelen «Aztreonam- gammelt gramnegativt gull frem fra glemselen?» publisert i tidsskriftet til Norsk Forening for Infeksjonsmedisin (pest-POSTEN 2022 nr. 4) der AFA argumenterer for at aztreonam bør få en mer fremtredende plass i norsk antibiotikabehandling.

Grunnet leveringsproblemer ble det høsten 2022 anbefalt å reservere aztreonam til kombinasjonsbehandling av infeksjoner med multiresistente gramnegative bakterier. Det er nå ikke lenger utfordringer med leveransene av aztreonam til Norge, og middelet bør derfor kunne vurderes til behandling av flere infeksjoner med gramnegative bakterier.

 

Publisert 7. februar 2023