Nedgang i bruken av bredspektrede antibiotika – Antibiotika.no

Forbruket av bredspektrede antibiotika (summen av penicilliner med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) var ca 6 % lavere i 1. tertial 2023 enn i samme periode i 2022, målt i DDD/100 liggedøgn. 

Bruken av alle de fem gruppene bredspektrede antibiotika er redusert. Størst prosentvis reduksjon er det for 2. gen cefalosporiner, mens endringen er prosentvis minst for 3. gen cefalosporiner.

I oppdragsdokumentene for 2023 fra Helse- og omsorgsdepartementet til RHFene, er det angitt at Forbruket av bredspektrede antibiotika skal holdes på samme nivå, eller lavere, enn i 2019 (målt i DDD/100 liggedøgn). Samlet brukte norske sykehus ca 6,3 % mer bredspektrede antibiotika i 1. tertial 2023 enn i 2019.

Utviklingen varierer mellom helseforetakene/sykehusene, og flere hadde et lavere forbruk av bredspektrede antibiotika i 1. tertial 2023 enn de hadde i 2019. Se grafer for alle norske helseforetak/private ideelle sykehus her: Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus pr 1. tertial 2023

 

Publisert 4. juli 2023