Antibiotikaforbruket i norske sykehus pr 2. tertial 2023 – Antibiotika.no

Forbruket av bredspektrede antibiotika (summen av penicilliner med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) var ca 7 % lavere pr utgangen av 2. tertial 2023 enn i samme periode i 2022, målt i DDD/100 liggedøgn. 

Bruken av alle de fem gruppene bredspektrede antibiotika er redusert, endringen er prosentvis minst for 3. gen cefalosporiner.

I oppdragsdokumentene for 2023 fra Helse- og omsorgsdepartementet til RHFene, er det angitt at Forbruket av bredspektrede antibiotika skal holdes på samme nivå, eller lavere, enn i 2019 (målt i DDD/100 liggedøgn). Samlet brukte norske sykehus ca 6,5 % mer bredspektrede antibiotika i 1. og 2. tertial 2023 enn i 2019.

Utviklingen varierer betydelig mellom helseforetakene/sykehusene. Pr 2. tertial hadde 5 helseforetak/sykehus et lavere forbruk av bredspektrede antibiotika enn de hadde i 2019. Flere av helseforetakene/sykehusene hadde et relativt lavt forbruk av bredspektrede antibiotika i 2019, og noen av disse har hatt en betydelig økning i forbruket de siste årene.

Se grafer for alle norske helseforetak/private ideelle sykehus her: Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus pr 2. tertial 2023

 

 

Publisert 2. november 2023