Redusert forbruk av bredspektrede antibiotika i 2023 – Antibiotika.no

Samlet forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus var 5,2 % lavere i 2023 enn i 2022, målt i DDD/100 liggedøgn. Sammenlignet med 2019, var forbruket av bredspektrede 7,5 % høyere i 2023. 

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens hadde mål om 30 % reduksjon i bruk av 5 utvalgte bredspektrede midler (penicilliner med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) innen utgangen av 2020. I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene for 2023 var det angitt at forbruket skulle holdes på samme nivå, eller lavere, enn i 2019 (målt i DDD/100 liggedøgn).

Tre helseforetak (Nordlandssykehuset HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Bergen HF) hadde lavere forbruk av bredspektrede antibiotika (målt i DDD/100 liggedøgn) i 2023 enn i 2019. Det er stor variasjon i utviklingen i de ulike helseforetakene/sykehusene, og flere hadde et betydelig høyere forbruk av bredspektrede antibiotika i 2023 enn de hadde i 2019.

Se oppdaterte rapporter for alle norske helseforetak/private ideelle sykehus, og sammenlignende grafer her: Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus

 

Publisert 19. mars 2024