Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

Farmasøyters forskning på antibiotikabruk

Mange norske farmasøyter og farmasistudenter har gjort god og nyttig forskning på bruken av antibiotika. For å gi en oversikt […]

Rapporten om antibiotikaresistens og antibiotikabruk i Norge til og med utgangen av 2019 er publisert

Rapporten viser at forekomsten av antibiotikaresistente bakterieisolater fra pasienter fortsatt var lav. Under 1% av de gule stafylokokkene i blodkultur […]

E-læringskurs for Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen

Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) har utviklet et e-læringskurs for Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen (RASK). Kurset er basert på […]

Webinar: Antibiotikabruk i koronaens tid

Tirsdag 22. september arrangerer vi på KAS  et webinar om antibiotikabruk under pandemien. Vi vil også diskutere betydningen av  oppdaterte […]

Ny antibiotikastrategi på trappene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å lede en tverrsektoriell ekspertgruppe som skal oppdatere rapporten Antibiotikaresistens […]

Bruk av antibiotika til pasienter innlagt med covid-19

Omtrent halvparten av pasientene med covid-19 i norske sykehus fikk antibiotika ved innleggelse i perioden mars til juni i 2020. […]

Webinar om nytt i antibiotikaretningslinjene for sykehus

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus fra 2013 er mye brukt, og en oppdatering har vært etterlengtet. […]

Hvordan forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre?

Silje Rebekka Heltveit-Olsen er allmennlege og forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP). Hun jobber med forskningsprosjektet ImpresU – Improving rational [...]

Ny studie: Kommuneoverleger kan bidra til riktigere antibiotikabruk

Kommuneoverlegene har fått mye oppmerksomhet for sin viktige rolle under Covid19-pandemien, men de har også mange andre roller og oppgaver. [...]

RASKe halvårsresultater i Agder!

Deltakende sykehjem i Agder har i gjennomsnitt hatt 5 prosent økning i antibiotikainnkjøp i løpet av det første halvåret etter [...]

Oppdaterte retningslinjer og riktigere antibiotikabruk

Det arbeides kontinuerlig med å gjennomgå og oppdatere anbefalingene i Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Retningslinjene skal etter [...]

Antibiotikastyring ved hjelp av prokalsitonin

Konsentrasjonen av proteinet prokalsitonin (PCT) øker kraftig ved sepsis, moderat ved bakteriell pneumoni og mindre ved en del andre typer […]

Lovende nyheter om produksjon av penicillin i Europa

Legemiddelmangel er en global utfordring, og de siste årene er det meldt et betydelig økende antall mangelsituasjoner i Norge. Råvarene […]

Analyse av WHO sine antibiotikaforbrukstall i 76 land, 2000–2015

WHO bruker klassifiseringssystemet AWaRE  (Access, Watch,Reserve) for inndeling av ulike antibiotikum som ledd i sitt antibiotikastyringsprogram (ASP)  «Access-gruppen» er foretrukne midler. […]

Hva påvirker forskrivningspraksis av antibiotika?

For å endre forskrivningspraksis er det viktig å forstå hvordan antibiotika benyttes og hva som påvirker praksis. I en nylig […]

Aminoglykosider ved pyelonefritt

En israelsk forskningsgruppe har studert den kliniske effekten av behandling med aminoglykosider versus annen antibiotikabehandling hos pasienter med pyelonefritt. I […]

Oppdateringen av retningslinjen

Oppdatering av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus ble utsatt pga. pandemien, men arbeidet ble tatt opp igjen på slutten av […]

Stor satsing på utvikling av ny antibakteriell terapi

Den 9. juli ble «AMR Action Fund» lansert. Fondet skal investere i innovasjon av antibakteriell behandling og har som målsetning […]

– En dose gentamicin er trygt

En nederlandsk forskningsgruppe har studert effekten av en dose gentamicin på nyrefunksjonen. Vel 1500 pasienter ble inkludert i den retrospektive […]

Antibiotikaforbruksrapporter for 1. tertial 2020

Rapporter over bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus for perioden 2012 – 1. tertial 2020 er nå publisert Antibiotikaforbruksrapporter […]

Fastlegene skriver ut mindre bredspektret antibiotika

Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten i 2019 er nylig publisert. Disse viser blant annet at fastleger skriver ut mindre bredspektret antibiotika [...]

RASKe resultater i Nordland!

Antibiotikaforbruket er i gjennomsnitt redusert med 7% i Nordland fylke i løpet av intervensjonsåret, fra et snitt på 8,7 DDD/100 [...]

Antibiotikabruk i sykehus ved covid-19

I en kronikk i Tidsskriftet skriver forfatterne at erfaringen så langt viser lav forekomst av sekundære bakterielle infeksjoner ved covid-19. […]

Penicillin ved samfunnservervet pneumoni reduserer risiko for re-innleggelse

En studie fra Tromsø og Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN), har undersøkt hvordan ulike antibiotikavalg ved samfunnservervet pneumoni  påvirker liggetiden […]

Hastegradsvurdering av luftveisinfeksjoner på legevakt

Bent Håkan Lindberg er forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin, i tillegg til å være overlege ved Hedmarken interkommunale legevakt. Han [...]

Kirurgisk antibiotikaprofylakse – kort er godt

I en systematisk kunnskapsoppsummering studerer de Jonge og medarbeidere optimal varighet av kirurgisk antibiotikaprofylakse. I 2016 kom WHO med en […]

WHO: Rekordmange land rapporterer resistensdata, men med negativ utvikling

En nyhetssak fra WHO viser at aldri aldri har så mange land som nå rapportert om antibiotikaresistens. Deltagelse i WHO […]

Serumkonsentrasjonsmåling av antimikrobielle midler hos kritisk syke

Et internasjonalt ekspertpanel publiserte nylig et felles innspill (Position Paper) med gjennomgang av tilgjengelige data om nytte av serumkonsentrasjonsmåling av […]