Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

Analyse av WHO sine antibiotikaforbrukstall i 76 land, 2000–2015

WHO bruker klassifiseringssystemet AWaRE  (Access, Watch,Reserve) for inndeling av ulike antibiotikum som ledd i sitt antibiotikastyringsprogram (ASP)  «Access-gruppen» er foretrukne midler. […]

Hva påvirker forskrivningspraksis av antibiotika?

For å endre forskrivningspraksis er det viktig å forstå hvordan antibiotika benyttes og hva som påvirker praksis. I en nylig […]

Aminoglykosider ved pyelonefritt

En israelsk forskningsgruppe har studert den kliniske effekten av behandling med aminoglykosider versus annen antibiotikabehandling hos pasienter med pyelonefritt. I […]

Oppdateringen av retningslinjen

Oppdatering av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus ble utsatt pga. pandemien, men arbeidet ble tatt opp igjen på slutten av […]

Stor satsing på utvikling av ny antibakteriell terapi

Den 9. juli ble «AMR Action Fund» lansert. Fondet skal investere i innovasjon av antibakteriell behandling og har som målsetning […]

– En dose gentamicin er trygt

En nederlandsk forskningsgruppe har studert effekten av en dose gentamicin på nyrefunksjonen. Vel 1500 pasienter ble inkludert i den retrospektive […]

Antibiotikaforbruksrapporter for 1. tertial 2020

Rapporter over bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus for perioden 2012 – 1. tertial 2020 er nå publisert Antibiotikaforbruksrapporter […]

Fastlegene skriver ut mindre bredspektret antibiotika

Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten i 2019 er nylig publisert. Disse viser blant annet at fastleger skriver ut mindre bredspektret antibiotika [...]

RASKe resultater i Nordland!

Antibiotikaforbruket er i gjennomsnitt redusert med 7% i Nordland fylke i løpet av intervensjonsåret, fra et snitt på 8,7 DDD/100 [...]

Antibiotikabruk i sykehus ved covid-19

I en kronikk i Tidsskriftet skriver forfatterne at erfaringen så langt viser lav forekomst av sekundære bakterielle infeksjoner ved covid-19. […]

Penicillin ved samfunnservervet pneumoni reduserer risiko for re-innleggelse

En studie fra Tromsø og Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN), har undersøkt hvordan ulike antibiotikavalg ved samfunnservervet pneumoni  påvirker liggetiden […]

Hastegradsvurdering av luftveisinfeksjoner på legevakt

Bent Håkan Lindberg er forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin, i tillegg til å være overlege ved Hedmarken interkommunale legevakt. Han [...]

Kirurgisk antibiotikaprofylakse – kort er godt

I en systematisk kunnskapsoppsummering studerer de Jonge og medarbeidere optimal varighet av kirurgisk antibiotikaprofylakse. I 2016 kom WHO med en […]

WHO: Rekordmange land rapporterer resistensdata, men med negativ utvikling

En nyhetssak fra WHO viser at aldri aldri har så mange land som nå rapportert om antibiotikaresistens. Deltagelse i WHO […]

Serumkonsentrasjonsmåling av antimikrobielle midler hos kritisk syke

Et internasjonalt ekspertpanel publiserte nylig et felles innspill (Position Paper) med gjennomgang av tilgjengelige data om nytte av serumkonsentrasjonsmåling av […]

ASP Årsrapport 2019

2019 har vært et travelt og innholdsrikt år for ASP. ASP ble i 2016 tildelt oppgaven med å lage og [...]

Karbapenemresistens øker i Norge

Forekomsten av karbapenemaseproduserende Gram-negative bakterier øker gradvis i Norge. Det viser en rapport fra K-res (Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av […]

Webinar – antibiotika og Covid-19

6. mai avholdt ESGAP et web-seminar om antibiotikabruk under Covid-19. På møtet ble det forelest og diskutert rasjonell antibiotikabruk til […]

Antibiotikabehandling ved korsryggsmerter?

En norsk forskergruppe har studert nytten av behandling med amoksicillin hos pasienter med langvarige korsryggssmerter og affeksjon av virvelcorporas endeplate, […]

Prinsipper for rasjonell antibiotikabruk til covid-19-pasienter

I en artikkel skisserer internasjonale eksperter et veikart for rasjonell antibiotikabruk til covid-19-pasientene Et økende antall publikasjoner viser at det […]

RASKe resultater i Vestfold

Antibiotikaforbruket er redusert med 1,2% i Vestfold fylke i løpet av intervensjonsåret. Beregningene er for perioden 12.02.19 – 11.02.20, sammenlignet [...]

Koinfeksjoner ved covid-19

Hvor hyppig oppstår superinfeksjoner med sopp eller bakterier hos covid-19-pasientene? En forskergruppe ved Imperial College i London har gått gjennom […]

Håndhygienedagen 5. mai

Riktig utført håndhygiene er vårt viktigste tiltak i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i helsetjenesten. Tema for årets markering av […]

Fluorokinoloner eller makrolider ved legionellapneumoni ?

Er fluorokinoloner eller makrolider mest effektive i behandlingen av pasienter med legionellapneumoni? Gjennom et systematisk litteratursøk har Jasper og medforfattere […]

Alle sykehusene reduserte bruken av bredspektrede antibiotika

Ved utgangen av 2019 brukte alle landets sykehus mindre bredspektrede antibiotika enn de gjorde i 2012. Samlet forbruk i norske […]

Korona og antibiotika – venner eller fiender?

Hvordan kan antibiotika brukes eller misbrukes under covid19-pandemien? Blir terskelen for å starte med antibiotika laverere, påvirker resistensforhold, har antibiotika […]

Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika bør følges også under COVID-19-pandemien

Helsedirektoratet anbefaler antibiotikaforskrivere i helse- og omsorgstjenesten å følge nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika også under COVID-19 pandemien. […]

Rasjonering av azitromycin

Det er meldt om mangel på virkestoffet azitromycin i Norge som følge av korona-situasjonen. Legemiddelverket innfører derfor rasjonering av azitromycin […]