Alle nyheter – Antibiotika.no

Alle nyheter

Webinar 16.2: Antibiotikaretningslinjer ved sepsis på høring

I forbindelse med revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus er nå kapittelet om sepsis ute på høring. […]

Målet om 30% reduksjon av bredspektrede antibiotika videreføres i 2022

I Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene tydeliggjøres det at arbeidet med å redusere overforbruk av bredspektrede antibiotika […]

Hva påvirker sykehuslegers antibiotikaforskrivning? – Ny, norsk artikkel!

Arbeidspress, klinisk usikkerhet, beslutningsstøtte  og et ønske om å gjøre godt påvirker antibiotikabruken. Førsteforfatter av artikkelen er stipendiat Ingrid Christensen […]

Riktigere bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) forsker på hvordan antibiotika brukes i norsk primærhelsetjeneste, hva som er riktig bruk av antibiotika, og [...]

Behandling av bronkiolitt hos barn

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening, beskriver barneleger ved UNN tilstanden bronkiolitt, adekvat behandling og typiske misforståelser […]

Kort vei fra forskning til klinisk praksis

Infeksjoner er blant de vanligste problemstillingene i primærhelsetjenesten, men vi mangler likevel mye kunnskap om hvordan tilstandene bør håndteres. Ved [...]

Sepsiskapittelet på høring

Forslag til oppdaterte anbefalinger for antibiotikabehandling ved sepsis er nå publisert. Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus  er under […]

Nyfødte i Norge får mindre antibiotika

Studie viser 37% reduksjon i totalt antall dager nyfødte i norske sykehus fikk antibiotikabehandling i 2015-2019. Studien viser også at […]

Vi ønsker alle en god jul og godt nytt år!

Ny artikkel om implementering og antibiotikastyring

Hvordan bruke kunnskapen om implementering i praktisk arbeid og forskning på antibiotikastyring? En amerikansk/kanadisk gruppe svarer dette ut i en […]

Oppfølgingsmøter antibiotikastyring 2021

KAS har i løpet av 2021 avholdt digitale oppfølgingsmøter med alle landets helseforetak/de private ideelle sykehusene.  Formålet med oppfølgingsmøtene har […]

Forbruksrapporter pr 2. tertial 21

Datagrunnlaget i Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk er nå komplett, og det er hentet ut data for 2. tertial 2021 for alle norske […]

K-res 20 år!

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) i Tromsø jubilerer og er intervjuet i Tidsskriftet Bioingeniøren Oppgaven til  K-res er […]

Nye norske tabeller for standarddosering av antibiotika til voksne

Det er nå utviklet doseringstabeller for antibiotika tilpasset norske forhold.  Tabellen for dosering til voksne er utviklet av Arbeidsgruppen for […]

ASP fyller 15 år!

ASP fyller 15 år!  Dette ble markert med et webinar, med følgende program: Femten år med ASP på femten minutter [...]

Nye retningslinjer holdes oppdaterte

22 - 23. november var det samling i Oslo for arbeidsgruppen i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Fra [...]

Tigjengelige australske webinarer fra Antibiotikauken

I anledning den globale antibiotikauken arrangerte det australske National Centre for Antimicrobial Stewardship tre webinarer. Opptak av webinarene er tilgjengelige […]

Opptak av webinar om penicillinallergi – praktisk håndtering i sykehus

I anledning antibiotikauken 2021 avholdt KAS et webinar om penicllinallergi. Opptak av deler av webinaret ligger åpent tilgjengelig her: Om […]

Penicilliallergi – eller bare bivirkninger?

For over 25 år siden fikk Monica Nesset diagnosen penicillinallergi. Siden dette har hun ikke fått penicillin, men heller andre […]

Opptak av webinar: Nytt og nyttig om antibiotika i primærhelsetjenesten

I anledning den internasjonale antibiotikadagen, 18. november, arrangerte Antibiotikasenterert for Primærmedisin (ASP) et webinar med temaet «Nytt og nyttig om [...]

Returner ubrukt antibiotika til apoteket

18. november er det den internasjonale antibiotikadagen. I år ønsker Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) å markere dagen med  å fokusere på [...]

Antibiotikabruk pr 2. tertial 2021

Antibiotikarapportene for norske sykehus pr 2. tertial 2021 er dessverre blitt sent publisert, og pga mangler i datagrunnlaget er det […]

De nye retningslinjene strammer inn rådene for antibiotikabruk

I de nye Nasjonale faglige retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten strammes nå rådene for bruk av antibiotika inn. Målet er [...]

Nye Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Etter en grundig og lang prosess er revidert versjon av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten nå publisert på [...]

Har du ubrukt antibiotika liggende hjemme?

18. november er det den internasjonale antibiotikadagen. I år ønsker Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) å markere dagen med  å fokusere på [...]

Ny norsk studie om penicillinallergi

Steenvoorden og kollegaer har gjennomført en studie på pasienter med merkelappen «penicillinallergi» innlagt på medisinsk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. Ved […]

Materiell til markering av Antibiotika-uken 2021

Praktisk håndtering av penicillinallergi Temaet for å årets antibiotikauke i sykehus er penicillin allergi. En stor andel av pasientene med […]

Opptak av webinar om antibiotikabehandling ved nøytropen feber

De reviderte retningslinjene for antibiotikabehandling til pasienter med nøytropen feber ble publisert 5. oktober, se Nasjonal faglig retningslinje for bruk av […]