Antibiotikabruk – Antibiotika.no

Antibiotikabruk

Ny indikator for måling av antibiotikabruk i sykehus?

Indikatoren DDD/liggedøgn som mål for antibiotikabruk i sykehus har vist seg å ha noen svakheter. Dagfinn Skaare ved Sykehuset Vestfold […]

Økt forbruk av bredspektrede antibiotika i sykehusene i 2022

Samlet forbruk i norske sykehus av et utvalg bredspektrede antibiotika (penicilliner med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og […]

Nytt mål for antibiotikabruk i sykehus

Målet for antibiotikabruk i sykehus er endret sammenlignet med tidligere år. For 2023 gjelder følgende: Forbruket av bredspektrede antibiotika skal […]

Ny, norsk artikkel: serumkonsentrasjonsmåling av gentamicin hos barn

De aller fleste 0-målingene av serum-gentamicin hos barn var lave (<0,6 mg/L), og kun et lite mindretall av målingene viste […]

Antibiotikaforbruket i norske sykehus pr 2. tertial 2022

Rapporter over bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus viser at forbruket pr 2. tertial 2022 var 3,4 % lavere […]

Forsinket rapportering av antibiotikabruk for 2. tertial 2022

Rapportene som viser utviklingen i bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus skulle etter planen publiseres denne uken. Grunnet manglende […]

NORM-rapporten 2021 er her

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier var fortsatt lav, antibiotikabruken til mennesker gikk ned med 33% sammenlignet med 2012, mens bruken av […]

Antibiotikabehandling ved blodbaneinfeksjoner

En ny, norsk studie viser at retningslinjens anbefalinger i stor grad dekker mikrober påvist i blodkultur Forskere ved NTNU/ St. […]

Opptak av webinar: Antibiotika – hva må du vite?

Tirsdag 6. september 2022 arrangerte KAS webinar der basal kunnskap om antibiotika ble presentert på en underholdende og lettfattelig måte.  […]

Ny artikkel: pivmecillinam i forløpet av E coli bakteriemi utgående fra urinveier

I de skandinaviske landene har vi tradisjon for å benytte pivmecillinam ved cystitter, men kan middelet også brukes i forløpet […]

Hva påvirker sykehuslegers antibiotikaforskrivning? – Ny, norsk artikkel!

Arbeidspress, klinisk usikkerhet, beslutningsstøtte  og et ønske om å gjøre godt påvirker antibiotikabruken. Førsteforfatter av artikkelen er stipendiat Ingrid Christensen […]

Forbruksrapporter pr 2. tertial 21

Datagrunnlaget i Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk er nå komplett, og det er hentet ut data for 2. tertial 2021 for alle norske […]

Norge har nådd regjeringens strategimål for redusert antibiotikabruk til mennesker

NORM-rapporten for 2020 er publisert, og viser at det siden 2012 har vært en markant nedgang i total antibiotikabruk i […]

Antibiotikabruk i norske sykehus 1. tertial 2021

Rapporter over bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus for perioden 2012 – 1. tertial 2021 er publisert Antibiotikaforbruksrapporter for […]

Liten økning i forbruk av bredspektrede antibiotika i 2020 – Covid-19 påvirker tallene

Etter flere år med nedgang i bruk av de fem utvalgte gruppene bredspektrede antibiotika, økte forbruket litt i 2020 når […]

Antibiotikabruken er redusert med over 30 prosent

Ferske tall Apotekforeningen har hentet inn viser at bruken av antibiotika i befolkningen er redusert med 33 prosent siden 2012.  […]

Kinoloner kan øke risiko for hjerteklaffinsuffisiens

Tidligere studier har vist at bruk av fluorokinoloner kan gi flere alvorlige bivirkninger. Legemiddelverket melder at nye studier har vist […]

Antibiotikabruk pr 2. tertial 2020

Sammenlignet med 2012 var forbruket av bredspektrede antibiotika i norske sykehus pr 2. tertial 2020 ca 16% lavere. Pr 2. […]

Bruk av ciprofloksacin ved et lokalsykehus

Indikasjonene for bruk av ciprofloksacin er snevre i henhold til nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk, blant annet på grunn av resistensdrivende […]

Rapporten om antibiotikaresistens og antibiotikabruk i Norge til og med utgangen av 2019 er publisert

Rapporten viser at forekomsten av antibiotikaresistente bakterieisolater fra pasienter fortsatt var lav. Under 1% av de gule stafylokokkene i blodkultur […]

Aminoglykosider ved pyelonefritt

En israelsk forskningsgruppe har studert den kliniske effekten av behandling med aminoglykosider versus annen antibiotikabehandling hos pasienter med pyelonefritt. I […]

– En dose gentamicin er trygt

En nederlandsk forskningsgruppe har studert effekten av en dose gentamicin på nyrefunksjonen. Vel 1500 pasienter ble inkludert i den retrospektive […]