Retningslinjer – Antibiotika.no

Retningslinjer

Behandling av infeksjoner med multiresistente bakterier

Oslo Universitetssykehus har utarbeidet retningslinjer for behandling av infeksjoner med multiresistente bakterier. Retningslinjene er tilgjengelig på metodebok.no.  I retningslinjene omtales […]

Febril nøytropeni – oppdaterte anbefalinger

Oppdatert versjon av kapitlet Febril nøytropeni ble publisert 8. januar på Helsedirektoratets nettside. Tobramycin anbefales ved mulig Pseudomonasinfeksjon. Det er […]

Oppdaterte anbefalinger for antibiotikabehandling av nedre luftveisinfeksjoner

Endrede anbefalinger for antibiotikabehandling av Sykehuservervet pneumoni og Infeksiøs KOLS-forverring, og ny anbefaling for H influenzae-pneumoni. Kapitlet Nedre luftveisinfeksjoner i […]

Bruk retningslinjer ved ekspedering av antibiotikaresepter

Informasjon om antibiotika i Felleskatalogen kan avvike fra gjeldende retningslinjer. I en ny artikkel fra RELIS anbefales farmasøyter å benytte […]

Kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus

NSAS har utarbeidet en kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus. Oppdatert versjon er publisert 8.11.23 Kortversjonen har […]

Tid til antibiotika ved sepsis

Oppdaterte retningslinjer for antibiotikabruk ved sepsis skiller mellom pasienter med høy og lav mistanke om sepsis. Pasienter med høy mistanke […]

Oppdaterte retningslinjer for hud- og bløtdelsinfeksjoner

Kapittelet er ikke vesentlig endret fra tidligere, men har gjennomgått justeringer og presiseringer. Nevneverdige endringer er at det i avsnittet […]

WHO med globale anbefalinger for antibiotikabruk

Verdens helseorganisasjon har publisert globale anbefalinger for antibiotikabruk til barn og voksne i primærhelsetjenesten og i sykehus. Publikasjonen  beskriver mer […]

Bred omtale av retningslinjene

Siste utgave av fagtidsskriftet, «Indremedisineren», har oppdateringen av retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus som hovedtema Temautgaven har enkeltstående artikler om […]

Film: Retningslinjene for behandling av infeksjoner i abdomen

Retningslinjene for behandling av abdominale infeksjoner ble oppdatert 31. mars i år, og Helsedirektoratet har laget en film som presenterer […]

Oppdatert kapittel: «Importerte infeksjonssykdommer»

Artesunat iv er det anbefalte alternativet for behandling av alvorlig malaria, og alle norske sykehus bør ha dette legemiddelet tilgjengelig. Kapittelet, […]

Antibiotikabehandling ved blodbaneinfeksjoner

En ny, norsk studie viser at retningslinjens anbefalinger i stor grad dekker mikrober påvist i blodkultur Forskere ved NTNU/ St. […]

Sepsis – oppdaterte retningslinjer

Etter grundige diskusjoner, og en åpen høring, opprettholdes den norske tradisjonen med smalspektret penicillin og aminoglykosid som førstevalg i behandlingen […]

App med norske retningslinjer for antibiotikabruk

Retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten er nå tilgjengelig i applikasjonen «Metodebok.no» Metodebok.no er en fagportal for norske […]

Tre nye retningslinje-kapitler er revidert

Helsedirektoratet har publisert reviderte retningslinjer for bruk av antibiotika ved infeksjoner i abdomen, gynekologiske og obstetriske infeksjoner samt seksuelt overførbare […]

Opptak av webinar 16.2: Antibiotikaretningslinjer ved sepsis på høring

I forbindelse med revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus er nå kapittelet om sepsis ute på høring. […]

Debatt: Antibiotikabehandling ved sepsis

Anbefalingene for antibiotikabehandling av sepsis diskuteres, særlig bruken av aminoglykosider. Utkast til reviderte anbefalinger ligger ute til åpen høring. Nasjonal […]

Webinar 16.2: Antibiotikaretningslinjer ved sepsis på høring

I forbindelse med revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus er nå kapittelet om sepsis ute på høring. […]

Sepsiskapittelet på høring

Forslag til oppdaterte anbefalinger for antibiotikabehandling ved sepsis er nå publisert. Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus  er under […]

Reviderte anbefalinger for bruk av antibiotika ved infeksjoner i ben og ledd

Sykehusretningslinjene for antibiotikabehandling av ben- og leddinfeksjoner er oppdatert. Det er gjort endringer på inndeling, skillet mellom akutt og kronisk […]

Tre nye kapitler i antibiotikaretningslinjene for sykehus er revidert og publisert

Helsedirektoratet har i samarbeid med helsetjenesten revidert anbefalingene for bruk av antibiotika i sykehus mot endokarditt, urinveisinfeksjoner og infeksjoner i […]

Oppdatert kapittel om infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve

Et nytt kapittel i retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus er oppdatert. Kapittelet som tidligere het «Øvre luftveisinfeksjoner» er revidert, og […]

Sykehusretningslinjen som app på telefonen

Retningslinjen for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten er den mest brukte publikasjonen hos Helsedirektoratet og er nå under oppdatering. Den er tilpasset […]

Webinar om nytt i antibiotikaretningslinjene for sykehus

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus fra 2013 er mye brukt, og en oppdatering har vært etterlengtet. […]

Kortere liggetid og lavere dødelighet når retningslinjene følges

I en ny studie har Jannicke Slettli Wathne og medforfattere sett på antibiotikabehandlingen som er gitt til 1750 pasienter innlagt […]