Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus – Antibiotika.no

Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus

Antibiotikaforbruksrapporter for perioden 2012-2018 for alle norske helseforetak/private ideelle sykehus finner du i oversikten til høyre på siden.

Rapporter over forbruk av antibiotika pr 2. tertial 2019 er tilgjengelig her: Antibiotikarapporter 2. tertial 2019

Samlet forbruk i norske sykehus av et utvalg bredspektrede antibiotika (penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) har blitt redusert fra 17,61 DDD/100 liggedøgn i 2012 til 15,45 DDD/100 liggedøgn i 2018, en reduksjon som tilsvarer 12,2 %. Målet i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens er at forbruket av disse midlene skal reduseres med 30% innen utgangen av 2020, sammenlignet med forbruket i 2012.

Forbruket av utvalgte bredspektrede antibiotika er redusert med kun 1,6 % fra 2017 til 2018. Antall DDD (definerte døgndoser) for samlet bruk av dette utvalget bredspektrede antibiotika var 638.000 DDD i 2012 og 517.000 DDD i 2018. Antall liggedøgn i 2012 var 3.626.000 og i 2018 3.349.000.

Utviklingen i totalforbruket av antibiotika og forbruket av blant annet penicilliner og aminoglykosider er vist i rapporten Antibiotikaforbruk i norske sykehus samlet

Grafen gir et bilde av det enkelte helseforetaks forbruk av bredspektrede midler med effekt mot gramnegative bakterier. Forskjeller i pasientpopulasjon og behandlingstilbud er noe av årsaken til at  helseforetakene kommer ulikt ut, men de med noenlunde lik aktivitetsprofil kan sammenligne seg med hverandre.

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens har satt mål om 30% reduksjon i bruk av 5 utvalgte bredspektrede midler innen utgangen av 2020. De aller fleste helseforetakene er på vei mot målet, men ett helseforetak har økt bruken sammenlignet med forbruket i 2012.

Grafen gir oversikt over relativt forbruk av de viktigste antibiotikaklassene, inkludert midler med effekt mot grampositive bakterier. «Foretrukne antibiotika» svarer stort sett til anbefalingene/førstevalgene i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus, mens «Resistensdrivende antibiotika» bl.a. er de 5 utvalgte bredspektrede midler som skal reduseres og som i retningslinjen gjerne er andre- eller tredje-valg.

 

Datakilder: Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk og Norsk Pasientregister

Sist oppdatert 10. juli 2019

Sist endret 26.10.2019 11:48