Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus – Antibiotika.no

Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus

Rapporter som viser innkjøp av bredspektrede antibiotika for 1.+2. tertial 2020 er publisert her: Antibiotikaforbruksrapporter for 2. tertial 2020

Antibiotikaforbruksrapporter for perioden 2012-2019 for alle norske helseforetak/private ideelle sykehus finner du i oversikten til høyre på siden.

Samlet forbruk i norske sykehus av et utvalg bredspektrede antibiotika (penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) er redusert med 15,8 %, fra 17,60 DDD/100 liggedøgn i 2012 til 14,82 DDD/100 liggedøgn i 2019. Forbruket er redusert med 4,1 % fra 2018 til 2019.

Målet i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens er at forbruket av disse midlene skal reduseres med 30% innen utgangen av 2020, sammenlignet med forbruket i 2012.

Antall DDD (definerte døgndoser) for samlet bruk av dette utvalget bredspektrede antibiotika er redusert med ca 23 % (638.400 DDD i 2012 og 493.700 DDD i 2019).  Antall liggedøgn i 2012 var 3.626.400 og ca 8 % lavere i 2019, 3.330.500.

 

Utviklingen i totalforbruket av antibiotika og forbruket av blant annet penicilliner og aminoglykosider er vist i rapporten Antibiotikaforbruk i norske sykehus samlet

 

Grafen over gir et bilde av det enkelte helseforetaks forbruk av utvalgte bredspektrede midler . Forskjeller i pasientpopulasjon og behandlingstilbud er noe av årsaken til at  helseforetakene kommer ulikt ut, men de med noenlunde lik aktivitetsprofil kan sammenligne seg med hverandre.

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens har satt mål om 30% reduksjon i bruk av 5 utvalgte bredspektrede midler innen utgangen av 2020. Alle helseforetakene har redusert bruken sammenlignet med forbruket i 2012.

Grafen over viser %-vis endring i antall DDD for bredspektrede antibiotika og %-vis endring i antall liggedøgn, samt DDD/100 liggedøgn for alle HFene. Det er stor forskjell mellom sykehusene mtp utvikling i liggedøgn i perioden, og dette påvirker i stor grad resultatene målt som DDD/100 liggedøgn.

Grafen over gir oversikt over relativt forbruk av de viktigste antibiotikaklassene, inkludert midler med effekt mot grampositive bakterier. «Foretrukne antibiotika» svarer stort sett til anbefalingene/førstevalgene i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus, mens «Resistensdrivende antibiotika» bl.a. er de 5 utvalgte bredspektrede midler som skal reduseres og som i retningslinjen gjerne er andre- eller tredje-valg.

 

Datakilder: Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk og Norsk Pasientregister

Sist oppdatert 10. juli 2020

Sist endret 24.10.2020 3:05