Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus – Antibiotika.no

Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus

Antibiotikaforbruksrapporter for perioden 2012-2020 for alle norske helseforetak/private ideelle sykehus er tilgjengelig i oversikten til høyre på siden.

Grafer som viser utviklingen i bruk av bredspektrede antibiotika i sykehusene fra 2012 til 2. tertial 2021 kan sees her: Antibiotikabruk pr 2. tertial 2021

Tallene for 2020 må tolkes med særlig forsiktighet på grunn av Covid-19 pandemien. I begynnelsen av 2020 kjøpte flere sykehus inn antibiotika til lokale beredskapslagre. Mange sykehus har hatt redusert aktivitet, både elektiv virksomhet og øyeblikkelig hjelp. Det er til dels betydelige forskjeller mellom sykehusene, og også mellom regionene, med tanke på disse faktorene.

Samlet forbruk i norske sykehus av et utvalg bredspektrede antibiotika (penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) er redusert med 14,9 %, fra 17,60 DDD/100 liggedøgn i 2012 til 14,99 DDD/100 liggedøgn i 2020. Forbruket økte med 1,1 % fra 2019 til 2020 målt i DDD/100 liggedøgn.

Målet i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens var at forbruket av disse midlene skulle reduseres med 30% innen utgangen av 2020, sammenlignet med forbruket i 2012. Målet er videreført til 2021.

Antall DDD (definerte døgndoser) for samlet bruk av dette utvalget bredspektrede antibiotika er redusert med ca 31 % (638.400 DDD i 2012 og 442.500 DDD i 2020).  Antall liggedøgn i 2012 var 3.626.600 og ca 19 % lavere i 2020, 2.952.600. Antall liggedøgn i norske sykehus var 11,3 % lavere i 2020 enn i 2019.

 

Utviklingen i totalforbruket av antibiotika og forbruket av blant annet penicilliner og aminoglykosider er vist i rapporten Antibiotikaforbruk i norske sykehus samlet

 

Grafen over gir et bilde av det enkelte helseforetaks forbruk av utvalgte bredspektrede midler . Forskjeller i pasientpopulasjon og behandlingstilbud er noe av årsaken til at  helseforetakene kommer ulikt ut, men de med noenlunde lik aktivitetsprofil kan sammenligne seg med hverandre.

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens hadde satt mål om 30% reduksjon i bruk av 5 utvalgte bredspektrede midler innen utgangen av 2020. Målet er nå videreført til 2021. Alle helseforetakene med unntak av ett har redusert bruken sammenlignet med forbruket i 2012.

Grafen over viser %-vis endring i antall DDD for bredspektrede antibiotika og %-vis endring i antall liggedøgn, samt DDD/100 liggedøgn for alle HFene. Det er stor forskjell mellom sykehusene mtp utvikling i liggedøgn i perioden, og dette påvirker i stor grad resultatene målt som DDD/100 liggedøgn.

Grafen over gir oversikt over relativt forbruk av de viktigste antibiotikaklassene, inkludert midler med effekt mot grampositive bakterier. «Foretrukne antibiotika» svarer stort sett til anbefalingene/førstevalgene i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus, mens «Resistensdrivende antibiotika» bl.a. er de 5 utvalgte bredspektrede midler som skal reduseres og som i retningslinjen gjerne er andre- eller tredje-valg.

 

Datakilder: Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk og Norsk Pasientregister

Sist oppdatert 8. juli 2021

Sist endret 13.12.2021 10:41