Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus – Antibiotika.no

Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus

Samlet forbruk i norske sykehus av et utvalg bredspektrede antibiotika (penicilliner med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) er redusert med 11,8 %, fra 17,64 DDD/100 liggedøgn i 2012 til 15,57 DDD/100 liggedøgn i 2021. Forbruket av bredspektrede antibiotika i 2021 var 3,2 % høyere enn i 2020, og 4,4 % høyere enn i 2019, målt i DDD/100 liggedøgn.

Målet i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens var at forbruket av disse midlene skulle reduseres med 30% innen utgangen av 2020, sammenlignet med forbruket i 2012. Målet er videreført til 2022 gjennom oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene.

Tallene for 2020 og 2021 må tolkes med forsiktighet på grunn av Covid-19 pandemien. Mange sykehus har hatt redusert aktivitet, både elektiv virksomhet og øyeblikkelig hjelp. Det er til dels betydelige forskjeller mellom sykehusene, og også mellom regionene, med tanke på disse faktorene.

Antibiotikaforbruksrapporter for perioden 2012-2021 for alle norske helseforetak/private ideelle sykehus er tilgjengelig i oversikten til høyre på siden.

Antall DDD (definerte døgndoser) for samlet bruk av dette utvalget bredspektrede antibiotika er redusert med ca 25 % (638.350 DDD i 2012 og 477.650 DDD i 2021). Antall liggedøgn i 2012 var 3.618.400 og ca 15 % lavere i 2021, 3.068.300. Antall liggedøgn i norske sykehus var 4,5 % høyere i 2021 enn i 2020, og 7,3 % lavere enn i 2019.

 

Utviklingen i totalforbruket av antibiotika og forbruket av blant annet penicilliner og aminoglykosider er vist i rapporten Antibiotikaforbruk i norske sykehus samlet

 

Grafen over gir et bilde av det enkelte helseforetaks forbruk av utvalgte bredspektrede midler . Forskjeller i pasientpopulasjon og behandlingstilbud er noe av årsaken til at  helseforetakene kommer ulikt ut, men de med noenlunde lik aktivitetsprofil kan sammenligne seg med hverandre.

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens hadde satt mål om 30% reduksjon i bruk av 5 utvalgte bredspektrede midler innen utgangen av 2020. Målet er nå videreført til 2022 gjennom oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene. Alle helseforetakene/sykehusene med unntak av ett har redusert bruken av bredspektrede antibiotika (målt i DDD/100 liggedøgn) sammenlignet med forbruket i 2012.

Grafen over viser %-vis endring i antall DDD for bredspektrede antibiotika og %-vis endring i antall liggedøgn, samt DDD/100 liggedøgn for alle helseforetakene/sykehusene. Det er stor forskjell mellom helseforetakene/sykehusene mtp utvikling i liggedøgn i perioden, og dette påvirker i stor grad resultatene målt som DDD/100 liggedøgn.

Grafen over gir oversikt over relativt forbruk av de viktigste antibiotikaklassene, inkludert midler med effekt mot grampositive bakterier. «Foretrukne antibiotika» er i denne grafen definert som summen av alle penicilliner samt aminoglykosider og trimetoprim-sulfa, mens «Resistensdrivende antibiotika» bl.a. er de 5 utvalgte bredspektrede antibiotika-gruppene som skal reduseres, og som i retningslinjen gjerne er andre- eller tredje-valg.
Samlet for sykehusene var andelen foretrukne antibiotika lavere i 2020 og 2021, enn i 2019.

 

Datakilder: Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk og Norsk Pasientregister

Sist oppdatert 23. mars 2022

Sist endret 23.03.2022 8:35