Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus – Antibiotika.no

Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus

Utviklingen i forbruket av bredspektrede antibiotika pr 2. tertial 2018 er tilgjengelig her: Store endringer ved noen av sykehusene i 2. tertial 2018

Antibiotikaforbruksrapporter for perioden 2012-2017 for alle norske helseforetak/private ideelle sykehus finner du i oversikten til høyre på siden.

Samlet forbruk i norske sykehus av et utvalg bredspektrede antibiotika (penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) har blitt redusert fra 18,83 DDD/100 liggedøgn i 2012 til 16,44 DDD/100 liggedøgn i 2017, en reduksjon som tilsvarer 12,7 %. Målet i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens er at forbruket av disse midlene skal reduseres med 30% innen utgangen av 2020, sammenlignet med forbruket i 2012.

Forbruket av utvalgte bredspektrede antibiotika er redusert med 7,4% fra 2016 til 2017. Begrenset tilgang til piperacillin/tazobactam siden våren 2017 har vært medvirkende til reduksjonen. Antall DDD (definerte døgndoser) for samlet bruk av dette utvalget bredspektrede antibiotika var 683.000 DDD i 2012 og 558.000 DDD i 2017. Antall liggedøgn i 2012 var 3.626.000 og i 2017 3.395.000.

Utviklingen i totalforbruket av antibiotika og forbruket av blant annet penicilliner og aminoglykosider er vist i rapporten Antibiotikaforbruk i norske sykehus samlet

 

Grafen gir et bilde av det enkelte helseforetaks forbruk av bredspektrede midler med effekt mot gramnegative bakterier. Forskjeller i pasientpopulasjon og behandlingstilbud er noe av årsaken til at  helseforetakene kommer ulikt ut, men de med noenlunde lik aktivitetsprofil kan sammenligne seg med hverandre.

 

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens har satt mål om 30% reduksjon i bruk av 5 utvalgte bredspektrede midler innen utgangen av 2020. De aller fleste helseforetakene er på vei mot målet, mens ett helseforetak har økt bruken sammenlignet med forbruket i 2012.

 

Grafen gir oversikt over relativt forbruk av de viktigste antibiotikaklassene, inkludert midler med effekt mot grampositive bakterier. «Foretrukne antibiotika» svarer stort sett til anbefalingene/førstevalgene i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus, mens «Resistensdrivende antibiotika» bl.a. er de 5 utvalgte bredspektrede midler som skal reduseres og som i retningslinjen gjerne er andre- eller tredje-valg.

 

Datakilder: Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk og Norsk Pasientregister

Sist endret 02.11.2018 2:07