Antibiotikaforbruksrapporter norske sykehus – Antibiotika.no

Antibiotikarapporter med data til og med 1. tertial 2024 er tilgjengelig her: Forsatt nedgang i bruken av bredspektrede antibiotika i sykehus

Samlet forbruk i norske sykehus av et utvalg bredspektrede antibiotika (penicilliner med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) har økt med 7,5 %, fra 14,93 DDD/100 liggedøgn i 2019 til 16,04 DDD/100 liggedøgn i 2023. Forbruket av bredspektrede antibiotika i 2023 var 5,2 % lavere enn i 2022, målt i DDD/100 liggedøgn.

I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene for 2023 var det angitt følgende: Forbruket av bredspektrede antibiotika skal holdes på samme nivå, eller lavere, enn i 2019 (målt i DDD/100 liggedøgn). 

Antibiotikaforbruksrapporter for perioden 2016-2023 for alle norske helseforetak/private ideelle sykehus er tilgjengelig i tabell nederst på siden.

Antall DDD (definerte døgndoser) for samlet bruk av dette utvalget bredspektrede antibiotika har økt med ca 2 % fra 2019 til 2023 (493.800 DDD i 2019 og 504.600 DDD i 2023). Antall liggedøgn i 2019 var 3.308.600 og ca 5 % lavere i 2023, 3.145.600. Antall liggedøgn i norske sykehus var 0,6 % lavere i 2023 enn i 2022.

 

Utviklingen i totalforbruket av antibiotika og forbruket av blant annet penicilliner og aminoglykosider er vist i rapporten Antibiotikaforbruk i norske sykehus samlet

 

Grafen over gir et bilde av det enkelte helseforetaks forbruk av utvalgte bredspektrede midler . Forskjeller i pasientpopulasjon og behandlingstilbud er noe av årsaken til at  helseforetakene kommer ulikt ut, men de med noenlunde lik aktivitetsprofil kan sammenligne seg med hverandre.

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens hadde mål om 30 % reduksjon i bruk av 5 utvalgte bredspektrede midler innen utgangen av 2020. I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene for 2023 var det angitt at forbruket skulle holdes på samme nivå, eller lavere, enn i 2019 (målt i DDD/100 liggedøgn).
Tre helseforetak (Nordlandssykehuset HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Bergen HF) hadde lavere forbruk av bredspektrede antibiotika (målt i DDD/100 liggedøgn) i 2023 enn i 2019.

Grafen over viser %-vis endring i antall DDD for bredspektrede antibiotika og %-vis endring i antall liggedøgn, samt DDD/100 liggedøgn for alle helseforetakene/sykehusene. Det er stor forskjell mellom helseforetakene/sykehusene mtp utvikling i liggedøgn i perioden, og dette påvirker i stor grad resultatene målt som DDD/100 liggedøgn.

Grafen over gir oversikt over relativt forbruk av de viktigste antibiotikaklassene, inkludert midler med effekt mot grampositive bakterier. «Foretrukne antibiotika» er i denne grafen definert som summen av alle penicilliner samt aminoglykosider og trimetoprim-sulfa, mens «Resistensdrivende antibiotika» bl.a. er de 5 utvalgte bredspektrede antibiotika-gruppene som ikke skal øke, og som i retningslinjen gjerne er andre- eller tredje-valg.
Samlet for sykehusene var andelen foretrukne antibiotika høyere i 2023 enn i 2021 og 2022.

 

Tabell med lenker til antibiotikaforbruksrapporter pr RHF og HF/sykehus:
Helse Nord RHFHelse Midt-Norge RHFHelse Vest RHFHelse Sør-Øst RHF
Helse Nord RHFHelse Midt-Norge RHFHelse Vest RHFHelse Sør-Øst RHF
Finnmarkssykehuset HFHelse Nord-Trøndelag HFHelse Førde HFSørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HFSt. Olavs Hospital HFHaraldsplass Diakonale SykehusSykehuset Telemark HF
Nordlandssykehuset HFHelse Møre og Romsdal HFHelse Bergen HFSykehuset i Vestfold HF
Helgelandssykehuset HFHelse Fonna HFVestre Viken HF
Helse Stavanger HFSunnaas Sykehus HF
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Oslo Universitetssykehus HF
Sykehuset Østfold HF
Akershus Universitetssykehus HF
Sykehuset Innlandet HF

 

Datakilder: Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) og Norsk Pasientregister (NPR)

Sist oppdatert 27. juni 2024