Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) – Antibiotika.no

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er et nasjonalt kompetansesenter med formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge.

Senteret har tre hovedoppgaver:

  • Fagutvikling, forskning og kvalitetssikring av antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.
  • Informasjonsarbeid rettet mot befolkningen om antibiotika og resistens.
  • Deltakelse i grunn-, videre- og etterutdanning av leger og annet helsepersonell.

En annen av senterets oppgaver er kontinuerlig å revidere og implementere Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (antibiotikaiallmennpraksis.no), i samarbeid med Helsedirektoratet.

Senteret har i forbindelse med Regjeringens Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten (regjeringen.no) (2016) hatt ansvaret for to store intervensjoner, RAK og RASK, rettet mot henholdsvis fastleger og sykehjem i Norge, med mål om å redusere antibiotikaforskrivning med 30 % innen 2020. ASP jobber med å etablere RAK og RASK som permanente kvalitetsforbedringsprogrammer.

Tidligere var forskning også en del av senterets oppgaver. De siste årene er dette tatt ut av oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet. All forskningsaktivitet er derfor eksternt finansiert, og utføres av forskergruppen Infeksjoner og antibiotika, som er tilknyttet ASP.

ASP ble etablert høsten 2006 etter initiativ fra Folkehelseinstituttets komité for forebygging og bekjempelse av antibiotikaresistens. Senteret er finansiert med midler fra Helsedirektoratet og er lokalisert ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.