Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) – Antibiotika.no

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er et Nasjonalt kompetansesenter med formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge.

ASP ble etablert høsten 2006 etter initiativ fra Folkehelseinstituttets komité for forebygging og bekjempelse av antibiotikaresistens. Senteret er finansiert med midler fra Helsedirektoratet og er lokalisert ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Antibiotikasenterets oppgaver er delt inn i tre hovedområder:

  • Fagutvikling, forskning og kvalitetssikring av antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.
  • Informasjonsarbeid rettet mot befolkningen om antibiotika og resistens.
  • Deltakelse i grunn-, videre- og etterutdanning av leger og annet helsepersonell.

Et av senterets viktigste oppgaver er ansvaret for den kontinuerlige revisjonen og implementeringen av de Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten i samarbeid med Helsedirektoratet.

Bakgrunn

Antibiotikaresistens er et økende problem, nasjonalt og internasjonalt, og et økt forbruk av antibiotika er den viktigste årsaken til utvikling av resistens. I Norge forskrives 90 prosent av all antibiotika i primærhelsetjenesten, 60 prosent av dette utgjør forskrivninger til luftveisinfeksjoner, og det er her den største innsatsen for å få ned forskrivningen av antibiotika kan gjøres.

ECDC har anslått at om lag 33 000 dødsfall i Europa årlig skyldes resistente bakterier.

Det skjer fortsatt veldig lite når det gjelder utviklingen av nye antibiotika og det er derfor svært viktig å bevare de antibiotika vi har til rådighet.

Foto: Ine Eriksen, UiO