Antibiotikasenteret for primærmedisin – ASP – Antibiotika.no

Antibiotikasenteret for primærmedisin – ASP

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er et Nasjonalt kompetansesenter som har som formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge.

Antibiotikaforbruk

Antibiotikaresistens er et økede problem, og vi vet at et økt forbruk av antibiotika er den viktigste årsaken til utvikling av resistens. I Norge forskrives 90 % av all antibiotika i primærhelsetjenesten. Det er derfor her man kan gjøre den største innsatsen for å få ned forskrivningen av antibiotika. ASP ble etablert høsten 2006. Senteret er finansiert med midler fra Helsedirektoratet og er lokalisert ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Antibiotikasenterets oppgaver er delt inn i tre hovedområder:

  • Fagutvikling, forskning og kvalitetssikring av antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.
  • Informasjonsarbeid rettet mot befolkningen om antibiotika og resistens.
  • Deltakelse i grunn-, videre- og etterutdanning av leger og annet helsepersonell.

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

En av senterets viktigste oppgaver er ansvaret for den kontinuerlige revisjonen og implementeringen av i samarbeid med Helsedirektoratet.
Antibiotikaresistens er et økende problem, både nasjonalt og internasjonalt.

ECDC har anslått at omlag 25 000 dødsfall i Europa årlig skyldes resistente bakterier, og tilsvarende tall er dokumentert for USA.
Det skjer fortsatt veldig lite når det gjelder utviklingen av nye antibiotika og det er derfor svært viktig å bevare de antibiotika vi har til rådighet.
I Norge forskrives nærmere 90 % av all antibiotika utenfor sykehus. 60 % av dette utgjør forskrivninger til luftveisinfeksjoner. Dette er alt for mye. I tillegg forskrives det alt for mye til barn. Antibiotikasenterets rolle i arbeidet med å fremme rasjonell og fornuftig antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, via blant annet den nasjonale retningslinjen, er viktigere enn noen gang.

Sist endret 16.03.2017 10:38