Antibiotikastyring i sykehus – Antibiotika.no

Antibiotikastyring i sykehus

 

I nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i januar 2016 settes det et konkret mål for 30% reduksjon i bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus. I tillegg skal det etableres antibiotikastyringsprogram i alle norske sykehus. Dette er pålagt sykehusene også gjennom oppdragsdokumentene for 2016.

Antibiotikastyring må sees på som en kontinuerlig prosess. Tiltakene som inngår i antibiotikastyring må være en del av det systematiske forbedringsarbeidet i sykehusene. Tiltakene som er beskrevet på denne siden bygger på Kunnskapssenterets modell for kvalitetsforbedring.

Målet med antibiotikastyringsprogram er å sikre optimal behandling for den enkelte pasient, med minst mulig bivirkninger og påvirkning av pasientens normal ora, samtidig som behandling fører til lite resistensutvikling/ seleksjon av resistente bakterier. Helt konkret vil det si at pasienter skal få «rett medikament på rett indikasjon, til rett tid, i rett dose og rett behandlingslengde». Å bruke anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus ved antibiotikaforskrivning er viktig for å nå dette målet.

 

Sist endret 31.03.2017 1:30