Antibiotikastyringsprogram – Antibiotika.no

Norske sykehus skal redusere bruken av bredspektrede antibiotika med 30 % innen utgangen av 2020. I 2016 fikk alle sykehus i oppdrag å etablere antibiotikastyringsprogram for å nå dette målet.

I Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten pålegges helseforetakene å ha et styringsprogram for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomhetens aktiviteter i forhold til fastsatte krav og logivning. Antibiotikastyringsprogrammet må være en del av det systematiske forbedringsarbeidet i sykehusene. Fasene i arbeidet bygger på Model for improvement.

Eller velg fase i figuren til venstre