KAS – Antibiotika.no

Nyheter og presseklipp

 • Disputas om sepsis i Levanger

  Arne Mehl disputerte 16.9.17 ved NTNU sitt forskningssenter i Levanger med avhandlingen: Bloodstream infection at Levanger Hospital, Mid Norway 2002-2013. To av artiklene handler om epidemiologi, antibiotikaresistens og antibiotikabehandling. Utgangspunktet er et stort materiale av pasienter med positive blodkulturer. Arne Mehl mener at dette er et vindu mot sepsis som gjør det mulig å se hvordan diagnostikk og behandling fungerer. Observasjonsstudiene i avhandlingen indikerer at det går bra med pasienter som får penicillin-aminoglykosid og er derfor viktig i den pågående diskusjonen om retningslinjer for antibiotikabehandling.  KAS gratulerer doktoranden og fagmiljøet. […]

  Publisert 19 June, 2017
 • Ny artikkel fra KAS om kommunikasjon rundt mikrobiologiske prøver

  Journal of Antimicrobial Chemotherapy publiserte 14.6.2017 en artikkel om kommunikasjon mellom mikrobiologiske avdelinger og kliniske enheter i Norge. Artikkelen er basert på en kvalitativ studie gjort av Brita Skodvin (doktorgradsstipendiat ved KAS) i samarbeid med Karina Aase (UiS), Anita Løvås Brekken (UiS), Esmita Charani (Imperial College London), Paul Christoffer Lindemann (Helse Bergen og UiB) og Ingrid Smith (KAS og UiB). 18 ansatte ved mikrobiolgiske laboratorier i norske sykehus ble intervjuet, og det ble avdekket en rekke barrierer mot god kommunikasjon mellom laboratoriene og kliniske enheter. Hele artikkelen er tilgjengelig her: Addressing […]

  Publisert 15 June, 2017
 • Antibiotika blir pilot for miljøkrav i legemiddelanskaffelser

  Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, har tatt initiativ til nordisk samarbeid om miljøkrav i legemiddelanskaffelser og ønsker å pilotere kravene på enkelte antibiotika som utlyses på anbud for 2018. – Det er ikke kun overforbruk og feil bruk som forårsaker resistens. Forurensing fra produksjonen er en kilde til resistensutviklingen som tidligere har vært oversett, men som nå kommer sterkere inn i debatten, sier Bente Hayes, direktør i Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler. Divisjon legemidler fremforhandler rabattavtaler på legemidler på vegne av alle landets sykehus og har fått følgende oppdrag fra helseministeren: «De regionale helseforetakene er […]

  Publisert 24 May, 2017
 • Antibiotikastyring i sykehjem – lovende start i Østfold!

  Østfold var først ute med RASK (Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene). Representanter fra 37 av sykehjemmene var igjen samlet 10. mai var og diskuterte erfaringer og bruk av antibiotika et halvt år etter oppstarten i oktober. De fikk også presentert foreløpige rapporter som viser at forbruk (basert på innkjøpsdata) er redusert med om lag 25 % etter bare 6 måneder. Nicolay Harbin som leder RASK-intervensjonen sier resultatet er svært gledelig og over all forventning, men tar et lite forbehold om at tallene er foreløpige. Han understreker også at selv […]

  Publisert 12 May, 2017
 • Kurs i operasjonalisering av antibiotikastyring

  8.-9. mai 2017 var ca 70 leger, sykepleiere og farmasøyter fra landets 23 helseforetak/private ideelle sykehus samlet til kurs på Solstrand Hotel og Bad i Os. Årets kurs hadde fokus på operasjonalisering av antibiotikastyring i sykehus, og var en oppfølging etter fjorårets kurs i etablering av antibiotikastyringsprogam.   Programmet hadde hovedfokus på forbedringsarbeid og erfaringsdeling, og besto av både forelesninger, gruppearbeid og praktisk øvelse i teamarbeid. Presentasjoner fra kurset ble publisert på nettsiden 8. juni 2017.

  Publisert 9 May, 2017
 • Forbruk av bredspektrede antibiotika i sykehus – ny kvalitetsindikator publisert 4. mai 2017

  Samlet forbruk av fem grupper bredspektrede antibiotika publiseres nå tertialvis som kvalitetsindikator på helsenorge.no . Redusert forbruk av disse midlene er et mål i handlingsplanen mot antibiotikaresistens, 30% reduksjon 2012-2020. Visningen på helsenorge gir mulighet til å se historisk utvikling, og også til å sortere på de enkelte medikamentgruppene.

  Publisert 4 May, 2017
 • Akutt mangel på piperacillin/tazobactam

  Legemiddelverket meldte 24. april 2017 om en akutt mangelsituasjon på piperacillin/tazobactam, som er forventet å vare ut september 2017. Sykehusene må redusere sitt forbruk raskt om det ikke skal gå helt tomt for midlet i Norge. Piperacillin/tazobactam er et antibiotikum i gruppen penicillin med enzymhemmer og brukes til behandling av en rekke alvorlige infeksjonstilstander.   Råd for å redusere bruken av piperacillin/tazobactam: Det finnes alternativer til Piperacillin/tazobactam. I den nasjonale faglige retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus er piperacillin/tazobactam ofte sidestilt med andre regimer.  Ved valg av alternativer anbefaler vi at man først vurderer […]

  Publisert 26 April, 2017
 • Mangler fortsatt rapporteringsfunksjon

  Smittevernoverlege og leder av Antibiotikateamet ved Sykehuset Østfold, Jon Birger Haug, etterlyser rapportfunksjon fra elektronisk kurve (Metavision). Sykehuset Østfold har vært pilotsykehus for kurveløsningen som på sikt skal innføres i hele Helse Sør-Øst. “– I dagens kurveløsning er det verken lagt til rette for beslutningsstøtte for klinikere, eller for rapportering av faktisk legemiddelforbruk. I det minste burde forbruksdata vært mulig å rapportere fra dag én. Vi er nærmest helt overlatt til oss selv for å kunne produsere oversikter som ikke bare teller kroner og ører. For antibiotikastyring er det viktig […]

  Publisert 25 April, 2017
 • KAS på fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst RHF

  Onsdag 19. april presenterte KAS (Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten) antibiotikastyring på møte for fagdirektørene i Helse Sør-Øst på Sykehuset Østfold, Kalnes. Faglig leder ved KAS, Per Espen Akselsen, presenterte kompetansetjenesten og arbeidet KAS gjør for å støtte landets sykehus i oppbygningen av antibiotikastyringsprogram. Det ble gode diskusjoner med fagdirektørene blant annet om status for antibiotikaarbeidet i Helse Sør-Øst.  

  Publisert 21 April, 2017
 • Antibiotikasenteret for primærmedisin orienterer Bent Høie

  Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten var et av temaene under helseministerens strategimøte om antibiotikaresistens «En fot i bakken» 19. april. Morten Lindbæk redegjorde for KTV – kollegabasert terapiveiledning. Her får legene rapporter over egen antibiotikaforskriving og mulighet til å diskutere den i en trygg, kollegial setting. Nicolay Harbin presenterte RASK – Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunen som er startet opp i 3 fylker (Østfold, Hedmark og Hordaland).  Et annet tiltak er KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter, som er en-til-en møter der legene får presentert et destillat av antibiotikaretningslinjene. Prosjektleder Roar Dyrkorn viste […]

  Publisert 21 April, 2017