Bakgrunn for cefazolinsparende tiltak – Antibiotika.no

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus anbefaler som hovedregel 4 doser cefalotin ved innsetting av ortopediske og andre implantater.  Da vi ved KAS utarbeidet uttalelsen om cefazolin valgte vi å videreføre praksis med fire doser, selv om intervall for administrasjon ble fordoblet (fordi t/2 for cefazolin er om lag det dobbelte av cefalotin). Begrunnelsen var minst mulig endring ift innarbeidede regimer med cefalotin, og mindre risiko for misforståelser eller feil. Dersom en legger farmakokinetikk til grunn, vil imidlertid 2 doser cefazolin med 3 timers mellomrom være minst like bra som 4 doser cefalotin med 90 minutters intervall, begge vil gi dekke minst 6 timer per- og postoperativt.

Vi er ikke kjent med litteratur som gir klare svar på hvor lenge det er hensiktsmessig å gi profylakse ved innsetting av fremmedlegemer, det er lite konsistens internasjonalt, og egentlig må dette betraktes som uavklart. Noe av forklaringen kan være at en i andre land i større grad bruker midler med lengre halveringstid. Skandinavia er det tradisjon for å bruke kloksacillin eller cefalotin, som begge har kort halveringstid, og det er dermed rasjonale for redosering. Dette gjelder ikke nødvendigvis når en bruker midler med lengre halveringstid. Norge har det i flere tiår vært praksis og etter hvert retningslinjeanbefalinger å gi 4 doser, blant annet basert på en studie fra leddproteseregisteret. I Sverige diskuteres kunnskapsgrunnlaget for flere doser i en SBU fra 2010. Der konkluderer en med at det ikke er evidens for å gi flere doser. Likevel, regionale retningslinjer (f.eks. Vestre Gøtaland, Dalarna, Vesterbotten) og PRISS Expertgrupp anbefaler kloksacillin 2g 30-45 min før., og nye doser 2 og 6 timer etter første dose, samt evt. etter 10-12 t, mens Strama Stockholm anbefaler kun én dose. I Danmark anbefaler retningslinjene i Region Hovedstaden dikloksacillin 2 doser (2g + 1g).

Helsedirektoratet påbegynner sommeren 2019 revisjon av den nasjonale retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus.  Profylaksekapitlet er høyt prioritert, og en vil da gå nøye gjennom kunnskapsgrunnlaget og komme ut med reviderte anbefalinger.

 

Publisert 12. april 2019