e-Bug – undervisningsopplegg for skoleelever – Antibiotika.no

e-Bug er et europeisk undervisningsverktøy som blant annet omhandler antibiotika, infeksjoner og hygiene. e-Bug ble opprettet i 2006 og ledes av Public Health England (PHE) og består av 28 partnerland. Programmet retter seg mot elever i barne- og ungdomsskolen, primært 4. og 7-10 klasse og videregående skole. Undervisningsplattformen finner du her: e-Bug.

e-Bug

e-Bug består av et undervisningsopplegg som styrker bevisstgjøringen rundt viktige problemstillinger innen hygiene og antibiotika, ved hjelp av detaljerte og interaktive læreplaner, og en interaktiv nettside bestående av spill, quiz, fakta-ark om sykdom og mye mer.

Målet med prosjektet er å utdanne elever i barne- og ungdomsskolen over hele verden innen mikrobiologi, hånd- og luftveishygiene og spredning av infeksjoner, behandling og forebygging av sykdom. e-Bug ønsker også å styrke bevisstgjøringen rundt fordelene ved et forsvarlig antibiotikabruk og hvorfor en uforsvarlig bruk kan ha en negativ innvirkning på antibiotikaresistensen i samfunnet.

Antibiotika og resistensutvikling

Antibiotikaresistens er en av vår tids største globale helseutfordringer. Å undervise barn om de ulike formene for mikrober, antibiotikaenes påvirkning og de økende problemene med antibiotikaresistens som et resultat av unødig bruk av antibiotika, kan være med på å øke bevisstheten rundt forsvarlig bruk av antibiotika hos barn – vår fremtidige generasjon av brukere.

Infeksjoner og fravær

I skolen er infeksjoner den hyppigste årsaken til fravær. Dårlig hånd- og luftveishygiene bidrar til økt spredning. Hygienekampanjer rettet mot skoler kan redusere forekomsten av infeksjoner hos elever, ansatte og deres familier, noe som igjen kan redusere bruken av antibiotika.

Antibiotikasenteret for primærmedisin og Folkehelseinstituttet

I Norge er det Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Folkehelseinstituttet (FHI) som er ansvarlig for e-Bug.

Vi er kommet godt i gang med oversettelse og tilrettelegging av materialet til norske forhold og målet er å implementere e-Bug i så mange norske skoler som mulig.