Forskningsprosjekter – Antibiotika.no

En av hovedoppgavene til Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er forskning, fagutvikling og kvalitetssikring av antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Vi har derfor alltid pågående forskningsprosjekter på antibiotikabruk tilknyttet vårt senter, for å fremme riktig bruk av antibiotika.

Forskningen ved senteret er knyttet til Universitetet i Oslo.

Pågående forskningsprosjekter

Ukomplisert urinveisinfeksjon hos menn – forskrivning og uthenting av antibiotika

Marius Skow

 

Prosjektet vil se på forskrivning og uthenting av urinveisantibiotika til menn fra 2008 til 2018. Dette vil kunne belyse hvorvidt dagens retningslinjer er forsvarlig, og danne grunnlag for videre forskning på feltet.

Ukomplisert urinveisinfeksjon hos menn – forskrivning og uthenting av antibiotika

Bedre behandling for bihulebetennelse i primærhelsetjenesten (BASIC)

Sigurd Høye

 

Bihulebetennelse står alene for rundt 10 % av antibiotikabruken i allmennpraksis. Bruk av antibiotika øker faren for at resistens skal oppstå og opprettholdes. Det er derfor viktig å holde antibiotikabruken lav, og å ikke bruke antibiotika unødvendig.

Bedre behandling for bihulebetennelse i primærhelsetjenesten

ImpresU - Forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre

Silje Rebekka Heltveit-Olsen

 

ImpresU er et Europeisk sammarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige, Nederland og Polen, som handler om å forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre i allmennpraksis og på sykehjem.

ImpresU – Forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre

Ibuprofen versus mecillinam i behandlingen av ukomplisert cystitt hos voksne, ikke-gravide kvinner

Ingvild Vik

 

Prosjektet ønsker å se om ibuprofen vil være et likeverdig behandlingsalternativ til antibiotika, i dette tilfellet mecillinam, i behandlingen av ukomplisert cystitt hos voksne, ikke-gravide kvinner.

Behandling av ukomplisert cystitt hos voksne, ikke-gravide kvinner

Kulturelle faktorer som påvirker forskrivning av antibiotika

Siri Jensen

 

Dette prosjektet ønsker å undersøke hvorvidt kultur kan være en sentral forklaring på forskjellene i ulike lands forbruk av antibiotika og utvikling av resistens.

Kulturelle faktorer som påvirker forskrivning og forbruk av antibiotika

ENORM - Educational intervention in NORwegian. Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines

Sigurd Høye

 

I prosjektet ENORM (Educational intervention in Norwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines), med norsk tittel RAK (Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene) ønsker vi å utvikle og teste et kvalitetsforbedringkurs som kan bli tilbudt alle fastleger i Norge

Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK)

Hastegradsvurdering av luftveisinfeksjoner på legevakt

Bent Håkan Lindberg

 

Bakgrunn:

Legevakt forskriver rundt 20 % av all antibiotika mot luftveisinfeksjoner (LVI) i primærhelsetjenesten i Norge. Forbruket kan og bør reduseres. Det er vist at travle allmennleger, målt som konsultasjoner per år, forskriver mer og bredere antibiotika enn sine kolleger. Vi vet ikke om travelhet er forbundet med unødvendig antibiotikaforskrivning på legevakt. På de fleste legevakter er sykepleier portvakt og avgjør hvem som får time hos lege. Sykepleier har dermed en avgjørende rolle når det gjelder hvor travel en vakt blir og hvor mange som står i fare for å få antibiotika mot selvbegrensende LVI. Vi vet ikke hvordan sykepleiere opplever denne portvaktrollen og om det er mulig å hjelpe sykepleiere til å gi råd i stedet for legetime ved LVI som ikke trenger legetilsyn.

Formål:               

– å utforske faktorer som korrelerer med antibiotikaforskrivning ved interkommunal legevakt, spesielt med fokus på travelhet

-å utforske legevaktsykepleieres erfaring med og holdning til telefonisk hastegradsvurdering og rådgivning ved LVI på legevakt

-å undersøke om et klinisk opplæringsprogram for legevaktsykepleiere i hastegradsvurdering av, og rådgivning til, pasienter med milde til moderate symptomer på LVI kan redusere antall LVI-konsultasjoner på legevakt

Materiale og metode:

– retrospektiv analyse av data for ett kalenderår fra Tønsberg og Hedmarken interkommunale legevakter. Logistisk regresjonsanalyse for å undersøke hvilke organisatoriske faktorer, legefaktorer og pasientfaktorer som korrelerer med antibiotikaforskrivning for LVI og med spesielt fokus på travelhet

– kvalitativ studie med fokusgruppeintervjuer blant 20-30 sykepleiere ved 4-6 små til middels store legevakter med særlig utforsking av sykepleiernes holdning til og opplevelse av portvaktfunksjonen

– klyngerandomisert, kontrollert intervensjonsstudie med 21 små til middels store legevakter som mottar et opplæringsprogram for sykepleiere som hastegradsvurderer og 21 legevakter som ikke mottar programmet, og hvor primærutkommet er antall LVI-konsultasjoner på legevakt

Relevans/implikasjoner:

I delstudie 1 har vi vist at det er sammenheng mellom travle vakter og antibiotikaforskrivning. Utforskning av årsaker til travelhet og eventuell effekt av en pedagogisk intervensjon, vil kunne være et bidrag til styrking av sykepleiers portvaktfunksjon og en riktigere bruk av både sykepleier- og legeressurser på legevakt. Dette vil gi bedre tid til alvorlig sykdom og det som haster, og dermed også legge til rette for riktigere antibiotikaforskrivning på legevakt. Funnene kan være overførbare til fastlegepraksis.

Effekten av methenamine for å forebygge residiverende urinveisinfeksjoner hos kvinner 60-80 år med hyppige urinveisinfeksjoner

Linda Rui

 

Ti års data fra reseptregisteret vil bli brukt til å definere en kohort med tre eller flere UVI pr år. Vi vil så sammenlikne antall kurer et år etter i gruppen som har startet med methenamine og den som ikke har startet. På den måten vil man evaluere effekten av methenamine for å forebygge residiverende urinveisinfeksjoner.

Ferdigstilte forskningsprosjekter

Luftveisinfeksjoner og reseptbelagte medikamenter i svangerskapet og hos barn

Guro Haugen Fossum

 

Doktorgradsprosjekt basert på data fra KTV-prosjektet. Prosjektet ønsker å evaluere forskrivning av antibiotika av norske allmennleger ved luftveiskonsultasjoner med undergruppene gravide og barn. Videre vil man se på sammenheng mellom bruk av antibiotika i svangerskapet , og senere bruk av antibiotika og respirasjonsmedikamenter og forekomst av luftveisdiagnoser hos barnet de to første år etter fødsel.

Luftveisinfeksjoner og reseptbelagte medikamenter i svangerskapet og hos barn

Diagnostisering og behandling av ukomplisert nedre urinveisinfeksjon i allmennpraksis, klinisk effekt av pivmecillinambehandling ved ESBL produserende bakterier påvist i urin

Marianne Bollestad

 

Antallet ESBL produserende bakterier er økende. Perorale behandlingsalternativ er svært begrenset. Prosjektet har til hensikt å vurdere om mecillinam kan være et aktuelt behandlingsalternativ ved urinveisinfeksjoner forårsaket av ESBL produserende bakterier.

ESBL produserende bakterier ved urinveisinfeksjoner

Flåttbårene sykdommer i allmennpraksis

Knut Eirik Eliassen

 

Formålet med prosjektet er å skape viten om flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis (epidemiologi, diagnostikk, behandling og komplikasjoner).

Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis

Intravenøs behandling på sykehjem

Maria Romøren

Urinveisinfeksjoner- Intervensjoner mot bruk av ciprofloxacin

Mark Fagan

ALICE - Antivirale legemidler for influensalignende sykdom

Nicolay Jonassen Harbin

 

Kan tillegg av antivirale legemidler til anbefalt allemennmedisinsk behandlin for influsensalignede sykdom, birdra til å redusere tiden det tar å returnere til daglige gjøremål?

ASP ble i 2015 med i det EU-finansierte prosjektet ALIC4E som er en del av del av et større forskningsprosjekt PREPARE (Platform for European Preparedness Against Re-emerging Epidemics), og som har som oppgave å levere harmoniserte, stor-skala kliniske studier for å forberede oss klinisk og samfunnsmessig på fremtidige epidemier/pandemier

ALIC4E skal rekruttere pasienter med symptomer på influensa og influensalignende sykdom i allmennpraksis, og har som mål å undersøke om man kan redusere tiden det tar å returnere til sine vanlige gjøremål ved å legge til en antiviral behandling til den anbefalte allmennmedisinske behandlingen vi har i dag. Det deltar 19 europeiske land i studien, og målsettingen er å få rekruttert totalt 4500 pasienter.

Sesongen 2017/2018 er den siste sesongen for inkludering av pasienter til ALICE. I Norge har vi slitt litt med å inkludere pasienter da norske pasienter er alt for flinke til å holde seg hjemme når de er syke. Vi ser at tilsvarende land som Norge, med et relativt lavt forbruk av antibiotika, sliter med det samme problemet. I sesong 2 inkluderte vi 27 pasienter.

I april var alle de ulike samarbeidspartnerne i ALICE samlet i Lisboa for å oppsummere sesong to og legge planer for sesong tre. Siri Jensen og Ingvild Vik deltok.

CRP- studie

Norge har i tillegg til hovedstudien laget en egen CRP-understudie der man skal evaluere hvorvidt CRP kan skille bekreftet influensa andre virale øvre luftveisinfeksjoner, og hvorvidt CRP-verdien målt på inklusjonsdagen kan predikere det kliniske forløpet av influensalignende sykdom og bekreftet influensa. Sverige og Litauen er med som samarbeidspartnere på denne studien.

ALIC4E (Antivirals for influenza Like illness? An rCt og Clinical Cost effectiveness in primary CarE)

Pedagogisk intervensjon ved antibiotikabruk for luftveisinfeksjoner

Svein Gjelstad

 

Bruk av Kollegabasert terapiveiledning (KTV) for å fremme en mer hensiktsmessig antibiotikaforskrivning ved akutte luftveisinfeksjoner. En randomisert, kontrollert studie i allmennpraksis.

Antibiotikaforskrivning ved akutte luftveisinfeksjoner

Luftveisinfeksjoner- Bruk av vent-og se-resept

Sigurd Høye

 

Doktorgradsprosjekt.

Er vent og se-resept en effektiv og akseptabel strategi for å senke antibiotikabruk ved luftveisinfeksjoner i allmennpraksis?

Vent og se-resept på antibiotika ved luftveisinfeksjoner