Håndbok i antibiotikabruk i primærhelsetjenesten – Antibiotika.no

I forbindelse med revisjon av retningslinjen i perioden 2020 – 2021 ble en del av stoffet i den opprinnelige versjonen utelatt. Dette dreier seg om tekstkapitler om blant annet diagnostikk, prøvetaking, spesielle hensyn hos ulike pasientgrupper, råd og tips med mer. Dette innholdet blir nå gjennomgått og videreutviklet til en ny håndbok. Målet vårt er at håndboken skal være et nyttig supplement til retningslinjen.

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er ansvarlig for håndboken. Vi sikter på publisering i løpet av 2023.