Håndtering av ukomplisert cystitt i allmennpraksis -Ingvild Vik og Marianne Bollestad – Antibiotika.no

Håndtering av ukomplisert cystitt i allmennpraksis -Ingvild Vik og Marianne Bollestad

Urinveisinfeksjon er den vanligste bakterieinfeksjonen hos kvinner og ukompliserte, nedre urinveisinfeksjoner er en hyppig kontaktårsak i allmennpraksis.

Ukompliserte cystitter utgjør en stor andel av infeksjoner i allmennpraksis. Etablert behandling basert på norske retningslinjer anbefaler tredagers antibiotikakur ved behandling av ukomplisert cystitt. Behandlingen kan skje via telefonkonsultasjon med helsepersonell  hos kvinner som tidligere har hatt denne type infeksjon.
Antibiotikabehandlingen av ukomplisert cystitt utgjør en vesentlig del av den totale antibiotikaforskrivning.  Flere ulike behandlingsstrategier har vært vurdert for å begrense antibiotikabruk og medfølgende resistensutvikling hos urinveispatogene mikrober.
Prosjektet er todelt.
1. Det pågår nå innsamling av data til en studie med hensikt å vurdere om NSAIDs (ibuprofen) er
et mulig behandlingsalternativ for symptomlindring hos friske, ikke-gravide kvinner med ukomplisert cystitt (http://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/uvi-legevakt-nsaids/index.html)
2. Det er gjennomført en studie for å vurdere om et spørreskjema kan identifisere kvinner med
ukomplisert cystitt og identifisere kvinner med risiko for komplisert infeksjon.

Mål

Det samlede målet for prosjektet er å bidra til å sikre trygg klinisk praksis ved håndtering av ukompliserte cystitter i allmennpraksis og bidra til å redusere unødig antibiotikabruk og ledsagende antibiotikaresistens utvikling.

Resultater

Ved gjennomgang av innsamlet data for spørreskjemastudien fant man ingen signifikant forskjell i antall dager til symptomfrihet i gruppen som ble behandlet på delegering etter gjennomgang av spørreskjema versus kontrollgruppen. Det ble ikke registrert signifikant forskjeller i de to gruppene hva gjelder pasientkarakteristika,  alvorlighet av symptomer eller oppvekst av renkultur fra urinprøver.

Bakgrunn

Spørreskjemastudien ble gjennomført ved Legevakten i Oslo i tidsrommet september 2010 til november 2011. Det pågår pasientinklusjon til studien med hensikt om å vurdere om NSAIDs er et egnet behandlingsalternativ ved ukomplisert cystitt.  Inklusjonsperioden forventes å vedvare ut 2015

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd
Prosjektet har mottatt støtte fra Antibiotikasenteret for primærmedisin,  Kompetansesenteret for legevaktsmedisin og Allmennmedisinsk  forskningsfond

Samarbeid

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for helse og samfunn, Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Universitetet i Oslo, Legevakten i Oslo og samarbeidspartnere i Bergen, København, Malmø og Lund.

Prosjektstart

2014