Intravenøs behandling på sykehjem – Maria Romøren – Antibiotika.no

Intravenøs behandling på sykehjem – Maria Romøren

Cluster-randomisert studie for å evaluere om sykehjemsbeboere som trenger intravenøs væske og intravenøs antibiotika kan behandles like godt, eller bedre på sykehjemmet som på sykehus.

Om prosjektet:

Målet med prosjektet er å evaluere om sykehjemsbeboere som trenger intravenøs væske og intravenøs antibiotika kan behandles like godt, eller bedre på sykehjemmet som på sykehus. Studien er designet som et cluster-randomisert studie hvor randomiseringen skjer på sykehjemsnivå. Intervensjonen er et strukturert opplæringsprogram i intravenøs behandling ved dehydrering og infeksjoner i sykehjem.
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med ASP, NTNU, Intravenøs-prosjektet i Telemark,Undervisningssykehjemmet. i Vestfold, Sykehuset i Vestfold, Høyskolen i Vestfold, alle sykehjem og kommuner i Vestfold.
 
Data er ferdig innlagt og bearbeiding er påbegynt. Det vil bli skrevet flere artikler om effekten av intervensjonen på iv-behandling. Bearbeiding av data fra delstudien om pasienter med peroral behandling er i god gjenge og det forventes flere artikler om bl.a. luftveisinfeksjoner og urinveisinfeksjoner.

Det er utviklet et omfattende samarbeid med senter for medisinsk etikk l(SME) knyttet til en rekke etiske dilemma i samband med oppstart av iv-behandling på sykehjem.

30 sykehjem i Østfold med ca. 1400 pasienter

Foreløpig resultat:

Signifikant reduksjon i antall sykehjems innleggelser.