Kommunikasjonsplan – Antibiotika.no

God informasjon til alle involverte parter, om både selve tiltaket og hva man ønsker å oppnå, er viktig. For å strukturere A-teamets mål og målgruppe, samt aktiviteter som skal gjennomføres, er kommunikasjonsplan et nyttig hjelpemiddel. Eksempel på en mal for kommunikasjonsplan følger nedenfor.

Kommunikasjonsplan – Mal

 

1. Innledning

Skriv kort om bakgrunnen for planen. Det kan f.eks være aktuelt å referere til mandatet for A-teamet.

 

2. Situasjonsanalyse

SWOT

Identifiser A teamets Styrker (S), Svakheter (W), Muligheter (O) og Trusler (T). Dette synliggjør hvilke grep som må tas videre.

STYRKER

 

SVAKHETER

 

MULIGHETER

 

TRUSLER

 

Kommunikasjonsmessige hovedutfordringer

Hva er de viktigste utfordringene vi står overfor, som kommunikasjonsplanen skal bidra til å løse? Det er en god tommelfingerregel å begrense seg til tre hovedutfordringer:

  • Organisasjon (hva er den viktigste interne utfordringen?)
  • Aktivitet (hva er den viktigste utfordringen knyttet til leveransen vår?)
  • «Marked» (hva er den viktigste utfordringen knyttet til målgruppe(r)?)

 

3. Mål

Kommunikasjonsmål

Identifiser kommunikasjonsmål sett i lys av A-teamets overordnede mål. Eksempler på dette kan være å informere om A-teamet, motivere til rasjonell antibiotikabruk osv. Ofte er det lurt å formulere målbare delmål i tillegg til kommunikasjonsmålene.

Målgruppe

Hvem er de viktigste målgruppene? Definer primære og sekundære målgrupper. Eksempler på dette er leger, sykepleiere, ledere, publikum osv.

Budskap

Hva er budskapet til de ulike målgruppene? Hva ønsker vi å formidle?

Målgruppe Budskap
1.
2.
3.

 

4. Aktiviteter

Sett opp en liste over aktiviteter/tiltak som skal gjennomføres, fordel ansvar og sett datoer for oppstart og avslutning.

Tiltak Info/kommentar Tidsfrist Ansvarlig
 1.
 2.
 3.

 

5. Tidsplan

Hvis kommunikasjonsplanen inneholder mange aktiviteter/tiltak er det lurt å sette opp en tidsplan.

Én måte å gjøre det på er ved hjelp av en excel-fil (se eksempel under).

 

Sist oppdatert 27. juli 2017