Kurs i etablering av antibiotikastyringsprogram (2016) – Antibiotika.no

Kurs i etablering av antibiotikastyringsprogram (2016)

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten utgitt av HOD inneholder tiltak for å nå regjeringens mål om å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020.

I oppdragsdokumentene for 2016 har Helse- og omsorgsdepartementet gitt de regionale helseforetakene (RHF) i oppdrag å starte etablering av antibiotikastyringsprogram i alle norske helseforetak. Dette skal sikre optimal antibiotikabehandling til den enkelte pasient, samtidig som forekomst av resistente bakterier begrenses.

Kursprogrammet var knyttet tett opp til målene for spesialisthelsetjenesten i handlingsplanen, og målgruppen for kurset var personer tiltenkt roller i tverrfaglige team i antibiotikastyringsarbeidet. Kurset var bygget på modell for kvalitetsforbedring, da antibiotikastyring må sees på som en kontinuerlig prosess som inngår i det systematiske forbedringsarbeidet i helsetjenesten.

 

Presentasjoner fra kurset på Solstrand i 2016:

>Academic detailing

>Antibiotika-switch studie

>Antibiotikavettreglene

>Audit med feedback

>Elektronisk beslutningsstøtte og rapportering

>Forbedringsmetodikk

>Hva påvirker sykehusleger ved forskrivning av antibiotika

>Hvordan få innpass i en avdeling

>Hvorfor antibiotikastyringsprogram

>Lokal resistensoversikt

>Målinger

>Overvåkning av antibiotikaforbruk i sykehus

>Rapportering av antibiotikabruk og resistens

 

Publisert 3. mai 2017

SCROLL NED

Andre lenker